Telekom

telekom

Navigácia

Obsah

Obec   Kráľová nad Váhom, PSČ 925 91

 Verejná vyhláška

 

Naša značka   ZaD č.2-435/2017                       V Kráľovej nad  Váhom dňa 24.05.2017                                                                                                                                                                                                                 

Vec:    „Návrh na Zmeny a Doplnky č. 2 - Územný plán obce Kráľová nad Váhom”

Obec Kráľová nad Váhom ako obstarávateľ územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie v zmysle § 16  zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších zmien a doplnkov (stavebný zákon)  

predkladá Návrh

na Zmeny a doplnky č. 2 platnej územnoplánovacej dokumentácie obce

Kráľová nad Váhom

k pripomienkovaniu verejnosťou (občanov) na dobu 30 dní od jeho vyvesenia spôsobom v mieste obvyklom

Lehota na prerokovanie návrhu  začatie : 24.05.2017, ukončenie 24.06.2017

Pripomienky k tomuto návrhu môžu občania podať písomne na Obecný úrad Kráľová nad Váhom,  925 91 Kráľová nad Váhom.

Dokumentácia návrhu Zmien a doplnkov č. 2 je uložená na Obecnom úrade v Kráľovej nad Váhom,  k nahliadnutiu v stránkové dni, resp. na web. stránke obce : www.kralovanadvahom.sk/obec-1/uzemny-plan/.

 

                                                                            RNDr. Ferenc Bergendi

                                                                                  Starosta obce

 

Vyvesené dňa: . 24.05.2017                                     Zvesené dňa: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Návrh Zmien a doplnkov č. 2 Územného plánu obce

02_Textová časť Zmeny a doplnky č.2 Stiahnuté: 66x

04_2A komplexny výkres priestorového usporiadania a funkč.využitia územia Stiahnuté: 53x

06_2BI - komplexný výkres priestorového usporiadania a funkč.využitia územia Stiahnuté: 42x

08_2BII komplexný výkres priestorového usporiadania a funkč.využitia územia Stiahnuté: 50x

10_3I riešenie dopravy Stiahnuté: 34x

12_3II riešenie dopravy Stiahnuté: 33x

14_4I vodne hospodarstvo Stiahnuté: 19x

16_4II vodne hospodarstvo Stiahnuté: 16x

18_5I zásobovanie energetiky a slaboprúdových rozvodov Stiahnuté: 16x

20_5II zásobovanie energetiky a slaboprúdových rozvodov Stiahnuté: 10x

23_7 výkres použitia PPF a LPF na nepoľnohospodárske účely Stiahnuté: 16x

25_8I verejnoprospesne stavby Stiahnuté: 18x

27_8II verejnoprospesne stavby Stiahnuté: 15x

03 01 Výkres širších vzťahov Stiahnuté: 20x

29 9 Výhradné ložiská environmentálnej záťaže Stiahnuté: 17x

22 6 ochrana prírody a tvorba krajiny vrátane prvkov ÚSES Stiahnuté: 15x

Zmeny a doplnky č.1 Územného plánu obce

1 - Výkres širších vzťahov - Zmeny a doplnky č.1 Stiahnuté: 253x

2A - Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia M=1:10000 - Zmeny a doplnky č.1 Stiahnuté: 300x

2B - I - Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia M=1:5000 - Zmeny a doplnky č.1 Stiahnuté: 204x

2B - II - Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia M=1:5000 - Zmeny a doplnky č.1 Stiahnuté: 260x

Stránka