Telekom

telekom

Navigácia

Obsah

Návrh Zmien a doplnkov č. 2 Územného plánu obce

02_Textová časť Zmeny a doplnky č.2 Stiahnuté: 129x

04_2A komplexny výkres priestorového usporiadania a funkč.využitia územia Stiahnuté: 129x

06_2BI - komplexný výkres priestorového usporiadania a funkč.využitia územia Stiahnuté: 102x

08_2BII komplexný výkres priestorového usporiadania a funkč.využitia územia Stiahnuté: 111x

10_3I riešenie dopravy Stiahnuté: 73x

12_3II riešenie dopravy Stiahnuté: 71x

14_4I vodne hospodarstvo Stiahnuté: 48x

16_4II vodne hospodarstvo Stiahnuté: 47x

18_5I zásobovanie energetiky a slaboprúdových rozvodov Stiahnuté: 50x

20_5II zásobovanie energetiky a slaboprúdových rozvodov Stiahnuté: 39x

23_7 výkres použitia PPF a LPF na nepoľnohospodárske účely Stiahnuté: 50x

25_8I verejnoprospesne stavby Stiahnuté: 52x

27_8II verejnoprospesne stavby Stiahnuté: 45x

03 01 Výkres širších vzťahov Stiahnuté: 59x

29 9 Výhradné ložiská environmentálnej záťaže Stiahnuté: 45x

22 6 ochrana prírody a tvorba krajiny vrátane prvkov ÚSES Stiahnuté: 44x

Zmeny a doplnky č.1 Územného plánu obce

1 - Výkres širších vzťahov - Zmeny a doplnky č.1 Stiahnuté: 313x

2A - Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia M=1:10000 - Zmeny a doplnky č.1 Stiahnuté: 371x

2B - I - Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia M=1:5000 - Zmeny a doplnky č.1 Stiahnuté: 253x

2B - II - Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia M=1:5000 - Zmeny a doplnky č.1 Stiahnuté: 314x

Stránka