Telekom

telekom

Navigácia

Obsah

Obec Kráľová nad Váhom, PSČ 925 91

Verejná vyhláška


Naša značka                                                         V Kráľovej nad Váhom dňa
ZaD č.2-435/2017                                                  27.7.2017


Vec: „Návrh na Zmeny a Doplnky č. 2 - Územný plán obce Kráľová nad Váhom”


    Obec Kráľová nad Váhom ako obstarávateľ územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie v zmysle § 16 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších zmien a doplnkov (stavebný zákon)


zvoláva verejné prerokovanie


Zmien a doplnkov č. 2 územnoplánovacej dokumentácie obce Kráľová nad Váhom


pre obyvateľov obce, dotknuté orgány št. správy, fyzické a právnické osoby


dňa 16.08.2017( STREDA) o 16,00 hod.


v kultúrnom dome v obci Kráľová nad Váhom.


za účasti spracovateľa zmien a doplnkov územnoplánovacej dokumentácie.


Dokumentácia návrhu zmien a doplnkov k UPN - O je uložená na obecnom úrade v Kráľovej nad Váhom, 925 91 Kráľová nad Váhom.


                                                                            RNDr. Ferenc Bergendi
                                                                                Starosta obce
Vyvesené dňa: 28.07.2017                         Zvesené dňa: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Návrh Zmien a doplnkov č. 2 Územného plánu obce

02_Textová časť Zmeny a doplnky č.2 Stiahnuté: 85x

04_2A komplexny výkres priestorového usporiadania a funkč.využitia územia Stiahnuté: 69x

06_2BI - komplexný výkres priestorového usporiadania a funkč.využitia územia Stiahnuté: 59x

08_2BII komplexný výkres priestorového usporiadania a funkč.využitia územia Stiahnuté: 65x

10_3I riešenie dopravy Stiahnuté: 45x

12_3II riešenie dopravy Stiahnuté: 42x

14_4I vodne hospodarstvo Stiahnuté: 26x

16_4II vodne hospodarstvo Stiahnuté: 21x

18_5I zásobovanie energetiky a slaboprúdových rozvodov Stiahnuté: 23x

20_5II zásobovanie energetiky a slaboprúdových rozvodov Stiahnuté: 18x

23_7 výkres použitia PPF a LPF na nepoľnohospodárske účely Stiahnuté: 22x

25_8I verejnoprospesne stavby Stiahnuté: 26x

27_8II verejnoprospesne stavby Stiahnuté: 22x

03 01 Výkres širších vzťahov Stiahnuté: 26x

29 9 Výhradné ložiská environmentálnej záťaže Stiahnuté: 23x

22 6 ochrana prírody a tvorba krajiny vrátane prvkov ÚSES Stiahnuté: 21x

Zmeny a doplnky č.1 Územného plánu obce

1 - Výkres širších vzťahov - Zmeny a doplnky č.1 Stiahnuté: 264x

2A - Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia M=1:10000 - Zmeny a doplnky č.1 Stiahnuté: 318x

2B - I - Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia M=1:5000 - Zmeny a doplnky č.1 Stiahnuté: 216x

2B - II - Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia M=1:5000 - Zmeny a doplnky č.1 Stiahnuté: 275x

Stránka