Navigácia

Obsah

Späť

Zámer prenájmu športového areálu

Obec Kráľová nad Váhom

Obecný úrad Kráľová nad Váhom č. 71

Tel. č. 031/7713122, fax. č. 031/7715445

e-mail: obeckralovanv@stonline.sk

web: www.kralovanadvahom.sk

 

 

 

OBEC Kráľová nad Váhom v súlade s § 9 a ods. 9 písm. c)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje svoj

zámer prenajať majetok obce z dôvodu osobitného zreteľa

Predmet nájmu: nehnuteľnosť nachádzajúca sa na parcele registra „C“, parc. č. 825/34, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 15 044 m², a na parcele registra „C“, parc. č. 825/30, zastavané plochy a nádvoria – športové-viacúčelové zariadenie, s. č. 596, o výmere 325 m² v k. ú. Kráľová nad Váhom, vedené na LV č. 964  na Okresnom úrade Šaľa, katastrálny odbor, výlučne vo vlastníctve Obce Kráľová nad Váhom.

Prípad hodný osobitného zreteľa sa odôvodňuje s tým, že pozemok i zariadenie bude využitý na športové účely, čo je vo verejnom záujme obce.

O prenájom požiadal Oliver Vágó, predseda  OZ FK Betonáris Šaľa. Žiadosť bralo na vedomie Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej nad Váhom na svojom zasadnutí dňa 28.03.2018 a bola prerokovaná na zasadnutí Komisie športu a mládeže dňa 4. a 10. apríla 2018

 

V Kráľovej nad Váhom, dňa 11. apríla 2018

 

 

 

RNDr. Ferenc Bergendi

Starosta obce

 

Vyvesené: 11. 4. 2018

Dátum zvesenia: 27. 4. 2018

Zodpovedá: Správce Webu

Späť