Navigácia

Obsah

Späť

Zámer prenájmu "Stará pošta"

Obec Kráľová nad Váhom

Obecný úrad Kráľová nad Váhom č. 71

Tel. č. 031/7713122, fax. č. 031/7715445

e-mail: obeckralovanv@stonline.sk

web: www.kralovanadvahom.sk

 

 

OBEC Kráľová nad Váhom v súlade s § 9 a ods. 9 písm. c)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje svoj

zámer prenajať majetok obce z dôvodu osobitného zreteľa

na základe uznesenia číslo 32/2018-OZ zo dňa 21. februára 2018

Predmet nájmu: nehnuteľnosť nachádzajúca sa na parcele registra „C“, parc. č. 206/2, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 99 m², v k. ú. Kráľová nad Váhom, vedené na LV. č. 964 na Okresnom úrade Šaľa, katastrálny odbor, výlučne vo vlastníctve Obce Kráľová nad Váhom.

Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že účelom prenájmu je využitie nebytových priestorov pre účely poskytovania služieb. Uvedený priestor je dlhodobo nevyužívaný a o tento prejavil záujem Gabriel Szulló, Kráľová nad Váhom č. 754, za účelom výroby/montáže nábytku.

Doba nájmu: na dobu neurčitú

Cena, za ktorú Obec Kráľová nad Váhom ponúka prenájom je 180 EUR ročne (slovom: stoosemdesiat eur) a plus prevádzkové náklady na základe vyúčtovacej faktúry.

 

 

V Kráľovej nad Váhom, dňa 23. februára 2018

 

 

RNDr. Ferenc Bergendi

Starosta obce

Vyvesené: 23. 2. 2018

Dátum zvesenia: 31. 3. 2018

Zodpovedá: Správce Webu

Späť