Navigácia

Obsah

Späť

Zámer prenájmu - záhrada KD

Obec Kráľová nad Váhom

Obecný úrad Kráľová nad Váhom č. 71

Tel. č.  031/7713122, fax. č. 031/7715445

e-mail: obeckralovanv@stonline.sk

web: www.kralovanadvahom.sk

 

 

OBEC Kráľová nad Váhom v súlade s § 9 a ods. 9 písm. c)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje svoj

zámer prenajať majetok obce z dôvodu osobitného zreteľa

na základe uznesenia číslo 33/2018-OZ zo dňa 21. februára 2018

Predmet nájmu: nehnuteľnosť nachádzajúca sa na parcele registra „C“, parc. č. 540, záhrady, o výmere 652 m², v k. ú. Kráľová nad Váhom, vedené na LV. č. 221 na Okresnom úrade Šaľa, katastrálny odbor, výlučne vo vlastníctve Obce Kráľová nad Váhom.

Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že účelom prenájmu je užívanie záhrady na pestovanie zeleniny. Uvedená záhrada je dlhodobo nevyužívaná na záhradkárske účely a o to prejavil záujem Attila Pozsonyi, Kráľová nad Váhom č. 347.

Doba nájmu: na dobu neurčitú

Cena, za ktorú Obec Kráľová nad Váhom ponúka prenájom je 0,05 EUR/m² t. j. 652m² x 0,05 € = 32,60 EUR/ročne (slovom: tridsaťdva eur a šesťdesiat centov)

 

 

V Kráľovej nad Váhom, dňa 23. februára 2018

 

 

RNDr. Ferenc Bergendi

Starosta obce

Vyvesené: 23. 2. 2018

Dátum zvesenia: 31. 3. 2018

Zodpovedá: Správce Webu

Späť