Navigácia

Obsah

2016

VZN o poskytovaní opatrovateľskej služby o spôsobe a výške úhrad za sociálnu službu Stiahnuté: 74x | 20.12.2016

VZN o nakladaní KO a DSO Stiahnuté: 118x | 30.06.2016

VZN o poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 207x | 29.01.2016

VZN - umiestňovanie volebných plagátov Stiahnuté: 101x | 28.01.2016

2015

VZN o dani z nehnuteľností Stiahnuté: 197x | 22.12.2015

2014

VZN o dani z nehnuteľností na kalendárny rok 2014 Stiahnuté: 173x | 07.06.2015

VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - 2014 Stiahnuté: 226x | 07.06.2015

VZN č.1/2014 ktorým sa zrušuje VZN č.3/2012 Stiahnuté: 126x | 07.06.2015

Návrh VZN obce o dani z nehnuteľnosti na rok 2015 Stiahnuté: 168x | 07.06.2015

VZN o podmienkach nájmu bytov postavených podporou štátu Stiahnuté: 254x | 07.06.2015

Príloha k VZN o podmienkach nájmu bytov postavených podporou štátu a dodatky č.2 a č.3 Stiahnuté: 167x | 07.06.2015

2013

VZN o miestnej dani za nevýherné hracie prístroje Stiahnuté: 134x | 07.06.2015

VZN o miestnej dani za predajné automaty Stiahnuté: 126x | 07.06.2015

VZN o dočasnom obmedzení alebo zákaze užívania pitnej vody Stiahnuté: 148x | 07.06.2015

VZN o povinnosti vypracovať povodňový plán záchranných prác Stiahnuté: 120x | 07.06.2015

VZN o miestnej dani za psa Stiahnuté: 147x | 07.06.2015

VZN o dani z nehnuteľností na kalendárny rok 2013 Stiahnuté: 125x | 07.06.2015

VZN o ochrane ovzdušia 2013 Stiahnuté: 136x | 07.06.2015

VZN doplnky Stiahnuté: 118x | 07.06.2015

Zmeny a doplnky č.1 Územného plánu obce Stiahnuté: 140x | 07.06.2015

Stránka