Navigácia

Obsah

2016

VZN o poskytovaní opatrovateľskej služby o spôsobe a výške úhrad za sociálnu službu Stiahnuté: 47x | 20.12.2016

VZN o nakladaní KO a DSO Stiahnuté: 92x | 30.06.2016

VZN o poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 168x | 29.01.2016

VZN - umiestňovanie volebných plagátov Stiahnuté: 84x | 28.01.2016

2015

VZN o dani z nehnuteľností Stiahnuté: 168x | 22.12.2015

2014

VZN o dani z nehnuteľností na kalendárny rok 2014 Stiahnuté: 158x | 07.06.2015

VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - 2014 Stiahnuté: 210x | 07.06.2015

VZN č.1/2014 ktorým sa zrušuje VZN č.3/2012 Stiahnuté: 108x | 07.06.2015

Návrh VZN obce o dani z nehnuteľnosti na rok 2015 Stiahnuté: 151x | 07.06.2015

VZN o podmienkach nájmu bytov postavených podporou štátu Stiahnuté: 222x | 07.06.2015

Príloha k VZN o podmienkach nájmu bytov postavených podporou štátu a dodatky č.2 a č.3 Stiahnuté: 151x | 07.06.2015

2013

VZN o miestnej dani za nevýherné hracie prístroje Stiahnuté: 116x | 07.06.2015

VZN o miestnej dani za predajné automaty Stiahnuté: 108x | 07.06.2015

VZN o dočasnom obmedzení alebo zákaze užívania pitnej vody Stiahnuté: 132x | 07.06.2015

VZN o povinnosti vypracovať povodňový plán záchranných prác Stiahnuté: 106x | 07.06.2015

VZN o miestnej dani za psa Stiahnuté: 125x | 07.06.2015

VZN o dani z nehnuteľností na kalendárny rok 2013 Stiahnuté: 109x | 07.06.2015

VZN o ochrane ovzdušia 2013 Stiahnuté: 120x | 07.06.2015

VZN doplnky Stiahnuté: 101x | 07.06.2015

Zmeny a doplnky č.1 Územného plánu obce Stiahnuté: 122x | 07.06.2015

Stránka