Prihlásenie k odberu správ

Dostávajte informácie z nášho webu prostredníctvom SMS a e-mailov

Telekom

telekom

Navigácia

Obsah

xx

 

Obec Kráľová nad Váhom realizuje projekt financovaný z Európskeho

poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka .

 

Názov projektu

Rekonštrukcia miestnej komunikácie ul. Péro

Kód projektu

309070Y013

Výzva č.

MAS_096/7.2/2

Číslo opatrenia/podopatrenia

7.2. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr  malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie(mimo Bratislavský kraj)/

19.2 Podpora na vykonávanie operácií v rámci stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou

 

Ciele projektu

Cieľom projektu je zlepšenie prístupu menej rozvinutej lokality s infraštruktúrou obce, zvýšenie kvality dopravy, podporenie rozvoja bývania, služieb a podnikateľských aktivít a neposlednom rade zlepšenie životného prostredia obyvateľov tejto časti obce. Realizáciou projektu zlepšiť nie len kvalitu miestnej infraštruktúry ale  aj celkový vizuálny charakter obce, čo bude mať za následok zvýšenia bezpečnosti života obyvateľov i návštevníkov obce. 

 

Výsledky projektu

Výsledkom projektu bude kvalitná miestna komunikácia, ktorá prispeje k rozvoju služieb ako i podnikateľských aktivít v predmetnej lokalite, tým sa zvýši konkurencieschopnosť obce a sa vytvoria ďalšie podmienky pre celkový ekonomický rozvoj.

Projekt bude mať pozitívny vplyv aj na okolie, zlepší sa prístup k vybudovanej infraštruktúre a ostatnej časti obce, plynulý a bezpečný prejazd motorových vozidiel prispeje k zlepšeniu životného prostredia obyvateľov.

                                                                                                                                              

Webová stránka komisie týkajúce sa EPFRV
http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sk.htm

 

Informácia o projekte Podpora opatrovateľskej služba v Obci Kráľová nad Váhom II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stránka

  • 1