Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
20.02.2019

Zmluva č. ZNR 1111201822

ZNR 1111201822

0,00 EUR

obec Kráľová nad Váhom

ENVI-PAK, a. s.

19.02.2019

Rámcová mandátna zmluva

01/2019

18 720,00 EUR osemnásťtisícsedemstodvadsať eur

KOODIS spol. s r.o. Šaľa

obec Kráľová nad Váhom

06.02.2019

Kúpna zmluva

3/2019

300,00 EUR

obec Kráľová nad Váhom

OZ Matúšova Zem - Mátyusföld PT

28.01.2019

Zmluva o zriadení vecného bremena

2019

0,00 EUR

J. VINCE, s. r. o

obec Kráľová nad Váhom

24.01.2019

Dodatok č. 9 k zmluve o ykonaní zberu, ....

9

0,00 EUR

FCC Slovensko, s. r. o.

obec Kráľová nad Váhom

17.12.2018

Zmluva o poskytnutí návratnej finančnej výpomoci

MAS-02-2018

750,00 EUR sedemstopäťdesiat

Miestna akčná skupina Dolné Považie - Alsó Vágmente Helyi Akciócsoport

obec Kráľová nad Váhom

13.12.2018

Dodatok č. 1 k NZ

Dodatok č. 1 k NZ 1527/6153/NZ-2017

977,62 EUR deväťstosedemdesiatsedem 60/100

Slovenská správa ciest

obec Kráľová nad Váhom

15.11.2018

Zmluva o výpožičke

22/1/2018

0,00 EUR

Gabriel Bergendi, Kráľová nad Váhom č.2

obec Kráľová nad Váhom

14.11.2018

Kúpna zmluva

20/2018

612,00 EUR šesťstodvanásť

Ladislav Székely, Monika Székelyová

obec Kráľová nad Váhom

12.11.2018

Zmluva o zriadení vecných bremien

--

0,00 EUR

Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava

obec Kráľová nad Váhom

22.10.2018

Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve č. 3/2018

1.

1,00 EUR jedno euro

Erazmus Molnár

obec Kráľová nad Váhom

15.10.2018

Nájomná zmluva na pozemok

=

0,00 EUR

obec Kráľová nad Váhom

Tibor Morovič - Manussi, Kajal

04.10.2018

Dodatok k zmluve o dielo

2

3 587,46 EUR tritisícpäťstoosemdesiatsedem euro 46/100

TIMS, s.r.o., Nitra

obec Kráľová nad Váhom

13.09.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie

16/2018

600,00 EUR šesťsto

ZO CSEMADOK Kráľová nad Váhom

obec Kráľová nad Váhom

12.09.2018

Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí NFP

1

0,00 EUR

obec Kráľová nad Váhom

Slovenská agentúra životného prostredia, Banská Bystrica, Ing. Martin Vavřinek

07.09.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie

19/2018

1 200,00 EUR tisícdvesto

KiKe Kultúrne združenie v Kráľovej nad Váhom

obec Kráľová nad Váhom

07.09.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie

18/2018

400,00 EUR štyristo

KiKe Kultúrne združenie v Kráľovej nad Váhom

obec Kráľová nad Váhom

07.09.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie

17/2018

162,00 EUR stošesťdesiatdva

KiKe Kultúrne združenie v Kráľovej nad Váhom

obec Kráľová nad Váhom

07.09.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie

14/2018

300,00 EUR tristo

Združenie maďarských rodičov na Slovensku, Školská rada Kráľová nad Váhom

obec Kráľová nad Váhom

06.09.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie

15/2018

1 400,00 EUR tisícštyristo

Rodičovské združenie pri Základnej škole s VJS

obec Kráľová nad Váhom

06.09.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie

13/2018

1 400,00 EUR tisícštyristo

Rodičovské združenie pri Základnej škole s VJS

obec Kráľová nad Váhom

06.09.2018

Kúpna zmluva

Z201831017_Z

69 649,00 EUR šesťdesiatdeväťtisícšesťstoštyridsaťdeväť eur

STEBERG s.r.o.

obec Kráľová nad Váhom

24.07.2018

Dodatok č.1 k ZoD č.05/06/2018

1

0,00 EUR

TIMS, s.r.o., Nitra

obec Kráľová nad Váhom

23.07.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Kráľová nad Váhom v roku 2018

12/2018

8 760,00 EUR osemtisícsedemstošesťdesiat euro

Futbalový Club Kráľová nad Váhom

obec Kráľová nad Váhom

11.07.2018

Zmluva o dielo

05/06/2018

67 746,34 EUR šesťdesiatsedemtisícsedemstoštyridsaťšesť euro 34/100

TIMS, s.r.o., Nitra

obec Kráľová nad Váhom

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: