Navigácia

Obsah

Vážení občania!

Oznamujeme Vám, že v Obci Kráľová nad Váhom sa uskutoční testovanie obyvateľstva dňa:

17. apríla 2021 (v sobotu) 

od 9,00 hod. do 18,00 hod. a

18. apríla 2021 (v nedeľu) 

od 9,00 hod. do 16,00 hod.

v kultúrnom dome.

Obedňajšia prestávka od 13,00 hod. do 14,00 hod

Testovania sa môžu zúčastniť osoby, ktoré neprekonali COVID a nie sú v karanténe.

 

Ž I A D O S Ť

V zmysle opatrení zamedzenia šíreniu ochorenia COVID-19, ktoré sú platné na celom území Slovenskej republiky, žiadame klientov, aby dôkladne zvážili osobnú návštevu obecného úradu, a na komunikáciu/vybavovanie úradných záležitostí využívali e-mail:

obeckralovanv@kralovanadvahom.sk

starosta@kralovanadvahom.sk

bergendiova@kralovanadvahom.sk

smatralova@kralovanadvahom.sk

vadkertiova@kralovanadvahom.sk

alebo telefonický kontakt: 031/771 31 22

0917 145 100

0901 703 787

0905 254 208

Taktiež Vás žiadame, aby ste Obecný úrad v Kráľovej nad Váhom navštívili len v nevyhnutných prípadoch. Obec Kráľová nad Váhom prijala tieto opatrenia, aby zamedzila šírenie ochorenia COVID-19.

O ďalších opatreniach, ktoré bude potrebné zaviesť, Vás budeme vždy včas informovať. Všetky informácie, rozhodnutia nájdete na webstránke obce: www.kralovanadvahom.sk.

 

Správy

prvá prechádzajúci
z 3
posledná

VEĽKOOBJEMNÝ KONTAJNER

veľkoobjemný kontajner celý text

ostatné | 15. 4. 2021 | Autor: Správce Webu

2. Opätovné zverejnenie správy o hodnotení CCE Šaľa

Obec Kráľová nad Váhom opätovne informuje verejnosť o doručení správy o hodnotení k zámeru navrhovanej činnosti
"Centrum cirkulárnej ekonomiky (CCE) Šaľa celý text

ostatné | 15. 4. 2021 | Autor: Správce Webu

Verejná vyhláška - Rozhodnutie o zmene územného rozhodnutia "Cesta I/75 Šaľa - obchvat"

Mesto Šaľa, ako vecne a miestne príslušný a určený stavebný úrad podľa ust. § 33, § 117 ods. 1 a § 119 ods. 1 zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon), celý text

ostatné | 9. 4. 2021 | Autor: Správce Webu

Oznámenie o strategickom dokumente "Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Šaľa na roky 2015 - 2020 a jeho zmena

Oznámenie o strategickom dokumente "Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Šaľa na roky 2015 - 2020 a jeho zmena vo forme Doplnenie a aktualizácia č.1 Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Šaľa na roky 2015 - 2020". celý text

ostatné | 7. 4. 2021 | Autor: Správce Webu

Zápis do MŠ

zápis do MŠ celý text

ostatné | 6. 4. 2021 | Autor: Správce Webu

Zápis do 1. ročníka ZŠ Kráľová nad Váhom

Zápis do 1. ročníka ZŠ Kráľová nad Váhom celý text

ostatné | 19. 3. 2021 | Autor: Správce Webu

Informácia OR HaZZ Nitra

Informácia Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Nitre celý text

ostatné | 17. 3. 2021 | Autor: Správce Webu

Opätovné zverejnenie Správy o hodnotení navrhovanej činnosti "Centrum cirkulárnej ekonomiky (CCE) Šaľa

Opätovne informujeme verejnosť o doručení správy o hodnotení k zámeru navrhovanej činnosti, ktorou je "Centrum cirkulárnej ekonomiky (CCE) Šaľa".Termín na uskutočnenie verejného prerokovania ako aj pre zaslanie stanoviska a pripomienok verejnosti posúva o ďalších 30 dní, t.j. do 07.04.2021.
celý text

ostatné | 8. 3. 2021 | Autor: Správce Webu

Verejná vyhláška - Predĺženie lehoty na vykonanie úkonu - upovedomenie " Cesta I/75 Šaľa - obchvat"

Územné konanie o zmenu časti územného rozhodnutia líniovej stavby "Cesta I/75 Šaľa - obchvat".
Stavebný úrad (Mesto Šaľa) podľa § 142h písm.b) stavebného zákona predlžuje lehotu na vykonanie úkonu podľa § 33 ods.2 správneho poriadku celý text

ostatné | 24. 2. 2021 | Autor: Správce Webu

Oznámenie o výmene spojok na líniovej trase a oznámenie o vstupe na pozemok

Spoločnosť FibreNet, s.r.o., ako držiteľ povolenia a prevádzkovateľ telekomunikačnej siete v súlade so Zákonom č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách , § 66, týmto oznamuje, že od 17.02.2021 dôjde na líniovej stavbe od Senca po Šaľu k výmene mikrorúrových spojok. celý text

ostatné | 8. 2. 2021 | Autor: Správce Webu

Plán kontrolnej činnosti kontrolóra obce na I. polrok 2021

plán kontrolnej činnosti kontrolóra obce na I. polrok 2021 celý text

ostatné | 1. 2. 2021 | Autor: Správce Webu

Oznam knižnice

Knihy (v maďarskom jazyku), ktoré sa stali nadbytočnými v knižničnom fonde, sme umiestnili na regáloch "knižnice na ulici", pred knižnicou. Môžete si vybrať z týchto kníh a vziať vybrané knihy domov. O týždeň vám ponúkneme ďalšie knihy. celý text

ostatné | 29. 1. 2021 | Autor: Správce Webu

Úroveň vytriedenia KO za rok 2020

úroveň vytriedenia KO za rok 2020 celý text

ostatné | 26. 1. 2021 | Autor: Správce Webu

Informácia ohľadom sčítania obyvateľov v roku 2021

nformácia ohľadom sčítania obyvateľov v roku 2021 celý text

ostatné | 20. 1. 2021 | Autor: Správce Webu

HARMONOGRAM VÝVOZU SEPAROVANÉHO ODPADU V OBCI PRE ROK 2021 - PLASTY

HARMONOGRAM VÝVOZU SEPAROVANÉHO ODPADU V OBCI PRE ROK 2021 - PLASTY celý text

ostatné | 18. 12. 2020 | Autor: Správce Webu

HARMONOGRAM VÝVOZU KOMUNÁLNEHO ODPADU V OBCI NA ROK 2021

HARMONOGRAM VÝVOZU KOMUNÁLNEHO ODPADU V OBCI KRÁĽOVÁ NAD VÁHOM na rok 2021 celý text

ostatné | 18. 12. 2020 | Autor: Správce Webu

Návrh na zmeny a doplnky č.3- Územný plán obce Kráľová nad Váhom

Návrh na zmeny a doplnky č.3 platnej územnoplánovacej dokumentácie obce Kráľová nad Váhom k pripomienkovaniu verejnosťou (občanov) na dobu 30 dní od jeho vyvesenia spôsobom v mieste obvyklom.
Pripomienky k tomuto návrhu môžu občania podať písomne na Obecný úrad Kráľová nad Váhom, 925 91 Kráľová nad Váhom.
Dokumentácia návrhu Zmien a doplnkov č.3 je uložená na Obecnom úrade v Kráľovej nad Váhom k nahliadnutiu v stránkové dni, resp. na webovej stránke obce. celý text

ostatné | 30. 11. 2020 | Autor: Správce Webu

Zmeny a doplnky č. 3 Územného plánu obce Kráľová nad Váhom - návrh

si môžete preštudovať na: ... celý text

ostatné | 27. 11. 2020 | Autor: Správce Webu

SOS dotácia - informácia úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o možnosti požiadať o dotáciu

Fyzické osoby, ktoré v čase krízovej situácie prestali vykonávať činnosť , z ktorej im plynul príjem a zároveń nemajú žiaden iný príjem, môžu požiadať na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny o poskytnutie dotácie na podporu humanitárnej pomoci ("SOS dotácia"). SOS dotáciu je možné poskytnúť najskôr od mesiaca, v ktorom žiadateľ predložil úradu žiadosť o poskytnutie SOS dotácie.
Na poskytnutie SOS dotácie žiadateľ nemá právny nárok. celý text

ostatné | 16. 11. 2020 | Autor: Správce Webu

Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 11.11.2020

pozvánka na zasadnutie OZ dňa 11.11.2020 celý text

ostatné | 9. 11. 2020 | Autor: Správce Webu

Oznámenie o začatí obstarávania Zmien a doplnkov č.3 UPN obce Kráľová nad Váhom

Obec Kráľová nad Váhom, ako obstarávateľ územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie podľa § 2a ods. 1 , zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a § 17 vyhl. 55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie oznamuje podľa § 31 stavebného zákona, verejnosti, fyzickým a právnickým osobám a orgánom štátnej správy

Začatie obstarávania Zmien a doplnkov č.3 UPN
obce Kráľová nad Váhom.
celý text

ostatné | 28. 8. 2020 | Autor: Správce Webu

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva Kráľová nad Váhom

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva Kráľová nad Váhom celý text

ostatné | 20. 8. 2020 | Autor: Správce Webu

Ponuka na predaj prebytočného hnuteľného majektu obce

Obec Kráľová nad Váhom, so sídlom Kráľová nad Váhom 71, 925 91 Kráľová nad Váhom, IČO: 00306070 v zmysle zákona č.138/1991 Zb. o majetku obce v znení neskorších predpisov a v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Kráľová nad Váhom ponúka na predaj nesledovný prebytočný hnuteľný majetok obce:

VYROZUMIEVACÍ MODUL VM FLORIAN
vrátane stolový mikrofón ECM-200Z, 8-portový gigabitový prepínač Ethernet switch, Ethernet kábel 5m. celý text

ostatné | 21. 7. 2020 | Autor: Správce Webu

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre, Dolnočermánska 64, 949 11 Nitra v súlade s § 21 písm. o) zákona č.314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 2 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č.121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov
odvoláva
čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v celom územnom obvode okresu Nitra a okresu Šaľa dňom 02.07.2020 od 12:00. celý text

ostatné | 1. 7. 2020 | Autor: Správce Webu

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia zo dňa 2. júna 2020

Opatrenia s účinnosťou od 3. júna 2020. celý text

ostatné | 3. 6. 2020 | Autor: Správce Webu

Ak rodič po otvorení škôl a škôlok pokračuje v OČR

Ak rodič po otvorení škôl a škôlok pokračuje v OČR, nepodáva novú žiadosť, vyplní len upravený formulár Čestného vyhlásenia. celý text

ostatné | 25. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

Oznámenie - OTVORENIE KNIŽNICE

Oznamujeme Vám, že od 15. mája 2020 bude knižnica znovu otvorená. celý text

ostatné | 13. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

Výberové konania na obsadenie miesta riaditeľa(-ky) ZŠ Tešedíkovo a obsadenie miesta riaditeľa(-ky) ZŠ s VJM Tešedíkovo

Obec Tešedíkovo vyhlasuje Výberové konania na obsadenie miesta
1. riaditeľa (-ky) Základnej školy, Tešedíkovo č.974
2. riaditeľa (-ky) Základnej školy s vyučovacím jazykom slovenským - Alapiskola, Tešedíkovo č.974 celý text

ostatné | 6. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

Mimoriadna pomoc pre rodiny s deťmi v Česku a na Slovensku v súvislosti s koronavírusom - ponuka

Nadácia J&T pripravila na Slovensku a v Česku grant pre rodiny s deťmi/osamelých rodičov s deťmi, ktorým v súvislosti s opatreniami vlády v dôsledku hrozby nákazou Covid-19 významnou mierou klesli príjmy a majú kvôli tomu problémy s úhradou nákladov spojených s chodom domácnosti.
Žiadosti o túto mimoriadnu pomoc zasielajte výhradne on-line.
Pri podaní žiadosti - v prípade potreby - Vám pomôžu pracovníčky miestneho Obecného úradu.
celý text

ostatné | 25. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

OKRESNÉ RIADITEĽSTVO HASIČSÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V NITRE

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre v súlade s § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 písm. a) vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov

V Y H L A S U J E

ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU
pre celé územie okresu Nitra a Šaľa
od 10.04.2020, 09.00 hod. až do odvolania.
celý text

ostatné | 14. 4. 2020 | Autor: Správce Webu
prvá prechádzajúci
z 3
posledná