Navigácia

Obsah

OZNAM

Oznamujeme občanom, ktorí ešte nie sú zaočkovaní proti ochoreniu COVID-19, že dňa 4.7.2021 (v nedelu) budú mať možnosť dať sa zaočkovať s očkovacou látkou Pfizer Biontech, v miestnom kultúrnom dome. Prihlásiť sa môžu občania, ktorí dovŕšili najmenej 12 rokov a aj tí, ktorí sú zaevidovaní v čakárni na vakcínu a ešte im nebol pridelený termím. Prihlásiť sa dá na miestnom obecnom úrade do 25.6.2021 osobne, alebo telefonocky na t.č. 031/771 31 22, mobil: 0917 145 100. Imobilných občanov je možnosť zaočkovať v domácnostiach.

OZNAM

Okresný súd Galanta požiadal Obec Kráľovú nad Váhom o navrhnutie kandidátov na prísediacich na obdobie 2021 - 2025. 

Navrhnutí kandidáti musia spĺňať predpoklady podľa § 139 ods. 1 zák. č. 385/2000 Z. z., v zmysle ktorého za prísediaceho môže byť zvolený občan, ktorý:

  1. v deň zvolenia dosiahol vek najmenej 30 rokov,
  2. je spôsobilý na právne úkony a zdravotne spôsobilý na výkon funkcie prísediaceho,
  3. je bezúhonný a jeho morálne vlastnosti dávajú záruku, že funkciu prísediaceho bude riadne vykonávať,
  4. má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
  5. súhlasí so svojou voľbou k určitému súdu.

Uvedené predpoklady a podmienku štátneho občianstva SR musí prísediaci súčasne spĺnať po celý čas trvania funkcie.

Žiadame občanov, ktorí májú záujem o túto funkciu, aby sa prihlásila na Obecnom úrade v Kráľovej nad Váhom počas úradných hodín do 18. júna 2021

 

Správy

prvá prechádzajúci
z 3
posledná

Očkovanie 4.7.2021

Dňa 4.7.2021 bude očkovanie proti ochoreniu COVID-19 v miestnom kultúrnom dome s očkovacou látkou Pfizer Biontech. Záujemcovia sa môžu prihlásiť na obecnom úrade osobne, alebo na t. č.: 031/7713122, mobil:0917 145 100 celý text

ostatné | 15. 6. 2021 | Autor: Správce Webu

Skúška sirén!!!!!

Oznamujeme občanom, že dnes 11. júna 2021 o 12.00 hod. bude vykonaná hlasitá skúška elektronických sirén. celý text

ostatné | 11. 6. 2021 | Autor: Správce Webu

Zverejnenie výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie

na webstránke obce v časti "Výzvy na poskytnutie dotácií" boli zverejnené nové výzvy celý text

ostatné | 10. 6. 2021 | Autor: Správce Webu

Pozvánka na zasadnutie OZ - 09.06.2021

Pozvánka na zasadnutie OZ - 09.06.2021 celý text

ostatné | 1. 6. 2021 | Autor: Správce Webu

Verejná vyhláška - Rozhodnutie o schválení regionálneho územného systému ekologickej stability okresu Šaľa

Rozhodnutie o schválení regionálneho územného systému ekologickej stability okresu Šaľa celý text

ostatné | 1. 6. 2021 | Autor: Správce Webu

Verejná vyhláška - Verejné prerokovanie Návrhu zmien a doplnkov č.3 Územného plánu obce Kráľová nad Váhom - POZVÁNKA

Obec Kráľová nad Váhom ako obstaráveteľ územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie v zmysle § 2a, ods.1 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších zmien a doplnkov (stavebný zákon) a vyhl.č.55/2001 Z.z. § 17, o územnoplánovacích podkladoch
celý text

ostatné | 18. 5. 2021 | Autor: Správce Webu

Centrum cirkulárnej ekonomiky (CCE)Šaľa - POZVÁNKA NA SPOLOČNÉ VEREJNÉ PREROKOVANIE

Mesto Šaľa, obec Kráľová nad Váhom a obec Dlhá nad Váhom spolupráci s navrhovateľom ewia a.s. Bratislava, podľa § 34 ods.2, 3 a 5 zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, pozýva na spoločné verejné prerokovanie správy o hodnotení vplyvov navrhovanej činnosti celý text

ostatné | 13. 5. 2021 | Autor: Správce Webu

3.Opätovné zverejnenie správy o hodnotení k zámeru "Centrum cirkulárnej ekonomiky (CCE) Šaľa"

Obec Kráľová nad Váhom podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len "zákon") opätovne informuje verejnosť o doručení správy o hodnotení k zámeru navrhovanej činnosti, celý text

ostatné | 13. 5. 2021 | Autor: Správce Webu

OZNÁMENIE O ZRUŠENÍ VEREJNÉHO PREROKOVANIA Správy o hodnotení vplyvov navrhovanej činnosti "Centrum cirkulárnej ekonomiky (CCE) Šaľa

Mesto Šaľa, obec Dlhá nad Váhom a obec Kráľová nad Váhom, ako dotknuté obce podľa § 34 zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonom v platnom znení (ďalej len zákon o posudzovaní vplyvov na ŽP) celý text

ostatné | 6. 5. 2021 | Autor: Správce Webu

Rozhodnutie vydané po zisťovacom konaní "Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Šaľa na roky 2015-2020 a jeho zmena vo forme Doplnenie a aktualizácia č.1 Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Šaľa na obdobie rokov 2021 a 2022

Rozhodnutie vydané po zisťovacom konaní "Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Šaľa na roky 2015-2020 a jeho zmena vo forme Doplnenie a aktualizácia č.1 Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Šaľa na obdobie rokov 2021 a 2022". celý text

ostatné | 29. 4. 2021 | Autor: Správce Webu

2. Opätovné zverejnenie správy o hodnotení CCE Šaľa

Obec Kráľová nad Váhom opätovne informuje verejnosť o doručení správy o hodnotení k zámeru navrhovanej činnosti
"Centrum cirkulárnej ekonomiky (CCE) Šaľa celý text

ostatné | 15. 4. 2021 | Autor: Správce Webu

Verejná vyhláška - Rozhodnutie o zmene územného rozhodnutia "Cesta I/75 Šaľa - obchvat"

Mesto Šaľa, ako vecne a miestne príslušný a určený stavebný úrad podľa ust. § 33, § 117 ods. 1 a § 119 ods. 1 zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon), celý text

ostatné | 9. 4. 2021 | Autor: Správce Webu

Oznámenie o strategickom dokumente "Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Šaľa na roky 2015 - 2020 a jeho zmena

Oznámenie o strategickom dokumente "Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Šaľa na roky 2015 - 2020 a jeho zmena vo forme Doplnenie a aktualizácia č.1 Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Šaľa na roky 2015 - 2020". celý text

ostatné | 7. 4. 2021 | Autor: Správce Webu

Zápis do MŠ

zápis do MŠ celý text

ostatné | 6. 4. 2021 | Autor: Správce Webu

Zápis do 1. ročníka ZŠ Kráľová nad Váhom

Zápis do 1. ročníka ZŠ Kráľová nad Váhom celý text

ostatné | 19. 3. 2021 | Autor: Správce Webu

Informácia OR HaZZ Nitra

Informácia Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Nitre celý text

ostatné | 17. 3. 2021 | Autor: Správce Webu

Opätovné zverejnenie Správy o hodnotení navrhovanej činnosti "Centrum cirkulárnej ekonomiky (CCE) Šaľa

Opätovne informujeme verejnosť o doručení správy o hodnotení k zámeru navrhovanej činnosti, ktorou je "Centrum cirkulárnej ekonomiky (CCE) Šaľa".Termín na uskutočnenie verejného prerokovania ako aj pre zaslanie stanoviska a pripomienok verejnosti posúva o ďalších 30 dní, t.j. do 07.04.2021.
celý text

ostatné | 8. 3. 2021 | Autor: Správce Webu

Verejná vyhláška - Predĺženie lehoty na vykonanie úkonu - upovedomenie " Cesta I/75 Šaľa - obchvat"

Územné konanie o zmenu časti územného rozhodnutia líniovej stavby "Cesta I/75 Šaľa - obchvat".
Stavebný úrad (Mesto Šaľa) podľa § 142h písm.b) stavebného zákona predlžuje lehotu na vykonanie úkonu podľa § 33 ods.2 správneho poriadku celý text

ostatné | 24. 2. 2021 | Autor: Správce Webu

Oznámenie o výmene spojok na líniovej trase a oznámenie o vstupe na pozemok

Spoločnosť FibreNet, s.r.o., ako držiteľ povolenia a prevádzkovateľ telekomunikačnej siete v súlade so Zákonom č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách , § 66, týmto oznamuje, že od 17.02.2021 dôjde na líniovej stavbe od Senca po Šaľu k výmene mikrorúrových spojok. celý text

ostatné | 8. 2. 2021 | Autor: Správce Webu

Plán kontrolnej činnosti kontrolóra obce na I. polrok 2021

plán kontrolnej činnosti kontrolóra obce na I. polrok 2021 celý text

ostatné | 1. 2. 2021 | Autor: Správce Webu

Oznam knižnice

Knihy (v maďarskom jazyku), ktoré sa stali nadbytočnými v knižničnom fonde, sme umiestnili na regáloch "knižnice na ulici", pred knižnicou. Môžete si vybrať z týchto kníh a vziať vybrané knihy domov. O týždeň vám ponúkneme ďalšie knihy. celý text

ostatné | 29. 1. 2021 | Autor: Správce Webu

Úroveň vytriedenia KO za rok 2020

úroveň vytriedenia KO za rok 2020 celý text

ostatné | 26. 1. 2021 | Autor: Správce Webu

Informácia ohľadom sčítania obyvateľov v roku 2021

nformácia ohľadom sčítania obyvateľov v roku 2021 celý text

ostatné | 20. 1. 2021 | Autor: Správce Webu

HARMONOGRAM VÝVOZU SEPAROVANÉHO ODPADU V OBCI PRE ROK 2021 - PLASTY

HARMONOGRAM VÝVOZU SEPAROVANÉHO ODPADU V OBCI PRE ROK 2021 - PLASTY celý text

ostatné | 18. 12. 2020 | Autor: Správce Webu

HARMONOGRAM VÝVOZU KOMUNÁLNEHO ODPADU V OBCI NA ROK 2021

HARMONOGRAM VÝVOZU KOMUNÁLNEHO ODPADU V OBCI KRÁĽOVÁ NAD VÁHOM na rok 2021 celý text

ostatné | 18. 12. 2020 | Autor: Správce Webu

Návrh na zmeny a doplnky č.3- Územný plán obce Kráľová nad Váhom

Návrh na zmeny a doplnky č.3 platnej územnoplánovacej dokumentácie obce Kráľová nad Váhom k pripomienkovaniu verejnosťou (občanov) na dobu 30 dní od jeho vyvesenia spôsobom v mieste obvyklom.
Pripomienky k tomuto návrhu môžu občania podať písomne na Obecný úrad Kráľová nad Váhom, 925 91 Kráľová nad Váhom.
Dokumentácia návrhu Zmien a doplnkov č.3 je uložená na Obecnom úrade v Kráľovej nad Váhom k nahliadnutiu v stránkové dni, resp. na webovej stránke obce. celý text

ostatné | 30. 11. 2020 | Autor: Správce Webu

Zmeny a doplnky č. 3 Územného plánu obce Kráľová nad Váhom - návrh

si môžete preštudovať na: ... celý text

ostatné | 27. 11. 2020 | Autor: Správce Webu

SOS dotácia - informácia úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o možnosti požiadať o dotáciu

Fyzické osoby, ktoré v čase krízovej situácie prestali vykonávať činnosť , z ktorej im plynul príjem a zároveń nemajú žiaden iný príjem, môžu požiadať na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny o poskytnutie dotácie na podporu humanitárnej pomoci ("SOS dotácia"). SOS dotáciu je možné poskytnúť najskôr od mesiaca, v ktorom žiadateľ predložil úradu žiadosť o poskytnutie SOS dotácie.
Na poskytnutie SOS dotácie žiadateľ nemá právny nárok. celý text

ostatné | 16. 11. 2020 | Autor: Správce Webu

Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 11.11.2020

pozvánka na zasadnutie OZ dňa 11.11.2020 celý text

ostatné | 9. 11. 2020 | Autor: Správce Webu

Oznámenie o začatí obstarávania Zmien a doplnkov č.3 UPN obce Kráľová nad Váhom

Obec Kráľová nad Váhom, ako obstarávateľ územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie podľa § 2a ods. 1 , zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a § 17 vyhl. 55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie oznamuje podľa § 31 stavebného zákona, verejnosti, fyzickým a právnickým osobám a orgánom štátnej správy

Začatie obstarávania Zmien a doplnkov č.3 UPN
obce Kráľová nad Váhom.
celý text

ostatné | 28. 8. 2020 | Autor: Správce Webu
prvá prechádzajúci
z 3
posledná