Navigácia

Obsah

O Z N A M

Dňa 3. decembra 2021 (piatok)

od 13:00 hod. do 18:00 hod.

v miestnom kultúrnom dome

sa uskutoční mobilné očkovanie proti vírusu Covid-19 prvou, druhou a treťou dávkou vakcíny Pfizer-Biontech.

Tretia dávka môže byť podaná minimálne šesť mesiacov po druhej dávke, a môžu ju dostať aj tí, ktorí dostali prvé dve dávky vakcínami AstraZeneca, Sputník, Pfizer Biontech.

Očkovanie bude prebiehať bez registrácie, podľa Vášho príchodu.

 

Správy

prvá prechádzajúci
z 3
posledná

Pozvánka na zasadnutie OZ - 24.11.2021

pozvánka na zasadnutie OZ - 24.11.2021 celý text

ostatné | 16. 11. 2021 | Autor: Správce Webu

Výzva - Západoslovenská distribučná


ostatné | 16. 11. 2021 | Autor: Správce Webu

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky MŠ

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky MŠ celý text

ostatné | 27. 10. 2021 | Autor: Správce Webu

Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 29.9.2021

pozvánka na zasadnutie OZ dňa 29.9.2021 celý text

ostatné | 27. 9. 2021 | Autor: Správce Webu

Návrh všeobecne záväzného nariadenia obce Kráľová nad Váhom č.1/2021

Návrh všeobecne záväzného nariadenia obce Kráľová nad Váhom č.1/2021, ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce Kráľová nad Váhom č.173/2007-OZ, v znení VZN č.2/2013 a v znení VZN č.1/2018, ktorým bola vyhlásená záväzná časť ÚPN obce. celý text

ostatné | 23. 9. 2021 | Autor: Správce Webu

Zámer spracovania Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce na roky 2021 - 2027

Obec zahájila prípravu spracovania Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Kráľová nad Váhom na roky 2021 - 2027 (ďalej len PHRSR). celý text

ostatné | 2. 9. 2021 | Autor: Správce Webu

Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 25.8.2021

Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 25.8.2021 celý text

ostatné | 19. 8. 2021 | Autor: Správce Webu

Mimoriadne núdzové opatrenia AMO

mimoriadne núdzové opatrenia od 3.8.2021 do odvolania celý text

ostatné | 4. 8. 2021 | Autor: Správce Webu

DUSLO - Informácia pre verejnosť

informácia pre verejnosť celý text

ostatné | 27. 7. 2021 | Autor: Správce Webu

OKRESNÉ RIADITEĽSTVO HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V NITRE

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre
VYHLASUJE ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU
pre celé územie okresu Nitra a Šaľa od 24.06.2021, 09:00 hod. až do odvolania celý text

ostatné | 24. 6. 2021 | Autor: Správce Webu

Skúška sirén!!!!!

Oznamujeme občanom, že dnes 11. júna 2021 o 12.00 hod. bude vykonaná hlasitá skúška elektronických sirén. celý text

ostatné | 11. 6. 2021 | Autor: Správce Webu

Verejná vyhláška - Rozhodnutie o schválení regionálneho územného systému ekologickej stability okresu Šaľa

Rozhodnutie o schválení regionálneho územného systému ekologickej stability okresu Šaľa celý text

ostatné | 1. 6. 2021 | Autor: Správce Webu

Verejná vyhláška - Verejné prerokovanie Návrhu zmien a doplnkov č.3 Územného plánu obce Kráľová nad Váhom - POZVÁNKA

Obec Kráľová nad Váhom ako obstaráveteľ územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie v zmysle § 2a, ods.1 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších zmien a doplnkov (stavebný zákon) a vyhl.č.55/2001 Z.z. § 17, o územnoplánovacích podkladoch
celý text

ostatné | 18. 5. 2021 | Autor: Správce Webu

Centrum cirkulárnej ekonomiky (CCE)Šaľa - POZVÁNKA NA SPOLOČNÉ VEREJNÉ PREROKOVANIE

Mesto Šaľa, obec Kráľová nad Váhom a obec Dlhá nad Váhom spolupráci s navrhovateľom ewia a.s. Bratislava, podľa § 34 ods.2, 3 a 5 zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, pozýva na spoločné verejné prerokovanie správy o hodnotení vplyvov navrhovanej činnosti celý text

ostatné | 13. 5. 2021 | Autor: Správce Webu

3.Opätovné zverejnenie správy o hodnotení k zámeru "Centrum cirkulárnej ekonomiky (CCE) Šaľa"

Obec Kráľová nad Váhom podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len "zákon") opätovne informuje verejnosť o doručení správy o hodnotení k zámeru navrhovanej činnosti, celý text

ostatné | 13. 5. 2021 | Autor: Správce Webu

OZNÁMENIE O ZRUŠENÍ VEREJNÉHO PREROKOVANIA Správy o hodnotení vplyvov navrhovanej činnosti "Centrum cirkulárnej ekonomiky (CCE) Šaľa

Mesto Šaľa, obec Dlhá nad Váhom a obec Kráľová nad Váhom, ako dotknuté obce podľa § 34 zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonom v platnom znení (ďalej len zákon o posudzovaní vplyvov na ŽP) celý text

ostatné | 6. 5. 2021 | Autor: Správce Webu

Rozhodnutie vydané po zisťovacom konaní "Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Šaľa na roky 2015-2020 a jeho zmena vo forme Doplnenie a aktualizácia č.1 Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Šaľa na obdobie rokov 2021 a 2022

Rozhodnutie vydané po zisťovacom konaní "Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Šaľa na roky 2015-2020 a jeho zmena vo forme Doplnenie a aktualizácia č.1 Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Šaľa na obdobie rokov 2021 a 2022". celý text

ostatné | 29. 4. 2021 | Autor: Správce Webu

2. Opätovné zverejnenie správy o hodnotení CCE Šaľa

Obec Kráľová nad Váhom opätovne informuje verejnosť o doručení správy o hodnotení k zámeru navrhovanej činnosti
"Centrum cirkulárnej ekonomiky (CCE) Šaľa celý text

ostatné | 15. 4. 2021 | Autor: Správce Webu

Verejná vyhláška - Rozhodnutie o zmene územného rozhodnutia "Cesta I/75 Šaľa - obchvat"

Mesto Šaľa, ako vecne a miestne príslušný a určený stavebný úrad podľa ust. § 33, § 117 ods. 1 a § 119 ods. 1 zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon), celý text

ostatné | 9. 4. 2021 | Autor: Správce Webu

Oznámenie o strategickom dokumente "Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Šaľa na roky 2015 - 2020 a jeho zmena

Oznámenie o strategickom dokumente "Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Šaľa na roky 2015 - 2020 a jeho zmena vo forme Doplnenie a aktualizácia č.1 Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Šaľa na roky 2015 - 2020". celý text

ostatné | 7. 4. 2021 | Autor: Správce Webu

Opätovné zverejnenie Správy o hodnotení navrhovanej činnosti "Centrum cirkulárnej ekonomiky (CCE) Šaľa

Opätovne informujeme verejnosť o doručení správy o hodnotení k zámeru navrhovanej činnosti, ktorou je "Centrum cirkulárnej ekonomiky (CCE) Šaľa".Termín na uskutočnenie verejného prerokovania ako aj pre zaslanie stanoviska a pripomienok verejnosti posúva o ďalších 30 dní, t.j. do 07.04.2021.
celý text

ostatné | 8. 3. 2021 | Autor: Správce Webu

Verejná vyhláška - Predĺženie lehoty na vykonanie úkonu - upovedomenie " Cesta I/75 Šaľa - obchvat"

Územné konanie o zmenu časti územného rozhodnutia líniovej stavby "Cesta I/75 Šaľa - obchvat".
Stavebný úrad (Mesto Šaľa) podľa § 142h písm.b) stavebného zákona predlžuje lehotu na vykonanie úkonu podľa § 33 ods.2 správneho poriadku celý text

ostatné | 24. 2. 2021 | Autor: Správce Webu

Oznámenie o výmene spojok na líniovej trase a oznámenie o vstupe na pozemok

Spoločnosť FibreNet, s.r.o., ako držiteľ povolenia a prevádzkovateľ telekomunikačnej siete v súlade so Zákonom č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách , § 66, týmto oznamuje, že od 17.02.2021 dôjde na líniovej stavbe od Senca po Šaľu k výmene mikrorúrových spojok. celý text

ostatné | 8. 2. 2021 | Autor: Správce Webu

Oznam knižnice

Knihy (v maďarskom jazyku), ktoré sa stali nadbytočnými v knižničnom fonde, sme umiestnili na regáloch "knižnice na ulici", pred knižnicou. Môžete si vybrať z týchto kníh a vziať vybrané knihy domov. O týždeň vám ponúkneme ďalšie knihy. celý text

ostatné | 29. 1. 2021 | Autor: Správce Webu

HARMONOGRAM VÝVOZU SEPAROVANÉHO ODPADU V OBCI PRE ROK 2021 - PLASTY

HARMONOGRAM VÝVOZU SEPAROVANÉHO ODPADU V OBCI PRE ROK 2021 - PLASTY celý text

ostatné | 18. 12. 2020 | Autor: Správce Webu

HARMONOGRAM VÝVOZU KOMUNÁLNEHO ODPADU V OBCI NA ROK 2021

HARMONOGRAM VÝVOZU KOMUNÁLNEHO ODPADU V OBCI KRÁĽOVÁ NAD VÁHOM na rok 2021 celý text

ostatné | 18. 12. 2020 | Autor: Správce Webu

Návrh na zmeny a doplnky č.3- Územný plán obce Kráľová nad Váhom

Návrh na zmeny a doplnky č.3 platnej územnoplánovacej dokumentácie obce Kráľová nad Váhom k pripomienkovaniu verejnosťou (občanov) na dobu 30 dní od jeho vyvesenia spôsobom v mieste obvyklom.
Pripomienky k tomuto návrhu môžu občania podať písomne na Obecný úrad Kráľová nad Váhom, 925 91 Kráľová nad Váhom.
Dokumentácia návrhu Zmien a doplnkov č.3 je uložená na Obecnom úrade v Kráľovej nad Váhom k nahliadnutiu v stránkové dni, resp. na webovej stránke obce. celý text

ostatné | 30. 11. 2020 | Autor: Správce Webu

Zmeny a doplnky č. 3 Územného plánu obce Kráľová nad Váhom - návrh

si môžete preštudovať na: ... celý text

ostatné | 27. 11. 2020 | Autor: Správce Webu

SOS dotácia - informácia úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o možnosti požiadať o dotáciu

Fyzické osoby, ktoré v čase krízovej situácie prestali vykonávať činnosť , z ktorej im plynul príjem a zároveń nemajú žiaden iný príjem, môžu požiadať na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny o poskytnutie dotácie na podporu humanitárnej pomoci ("SOS dotácia"). SOS dotáciu je možné poskytnúť najskôr od mesiaca, v ktorom žiadateľ predložil úradu žiadosť o poskytnutie SOS dotácie.
Na poskytnutie SOS dotácie žiadateľ nemá právny nárok. celý text

ostatné | 16. 11. 2020 | Autor: Správce Webu

Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 11.11.2020

pozvánka na zasadnutie OZ dňa 11.11.2020 celý text

ostatné | 9. 11. 2020 | Autor: Správce Webu
prvá prechádzajúci
z 3
posledná