Navigácia

Obsah

Vážení občania!

Oznamujeme Vám, že v Obci Kráľová nad Váhom sa uskutoční testovanie obyvateľstva dňa:

23. januára 2021 (v sobotu)

od 8,00 hod. do 20,00 hod.

v kultúrnom dome.

Obedňajšia prestávka od 12,30 hod. do 13,30 hod

Obec časenky nevydáva!!! 

Testovania sa môžu zúčastniť osoby, ktoré neprekonali COVID a nie sú v karanténe.

 

 

Ž I A D O S Ť

V zmysle opatrení zamedzenia šíreniu ochorenia COVID-19, ktoré sú platné na celom území Slovenskej republiky, žiadame klientov, aby dôkladne zvážili osobnú návštevu obecného úradu, a na komunikáciu/vybavovanie úradných záležitostí využívali e-mail:

obeckralovanv@kralovanadvahom.sk

starosta@kralovanadvahom.sk

bergendiova@kralovanadvahom.sk

smatralova@kralovanadvahom.sk

vadkertiova@kralovanadvahom.sk

alebo telefonický kontakt: 031/771 31 22

0917 145 100

0901 703 787

0905 254 208

Taktiež Vás žiadame, aby ste Obecný úrad v Kráľovej nad Váhom navštívili len v nevyhnutných prípadoch. Obec Kráľová nad Váhom prijala tieto opatrenia, aby zamedzila šírenie ochorenia COVID-19.

O ďalších opatreniach, ktoré bude potrebné zaviesť, Vás budeme vždy včas informovať. Všetky informácie, rozhodnutia nájdete na webstránke obce: www.kralovanadvahom.sk.

 

Správy

prvá prechádzajúci
z 4
posledná

Informácia ohľadom sčítania obyvateľov v roku 2021

nformácia ohľadom sčítania obyvateľov v roku 2021 celý text

ostatné | 20. 1. 2021 | Autor: Správce Webu

HARMONOGRAM VÝVOZU SEPAROVANÉHO ODPADU V OBCI PRE ROK 2021 - PLASTY

HARMONOGRAM VÝVOZU SEPAROVANÉHO ODPADU V OBCI PRE ROK 2021 - PLASTY celý text

ostatné | 18. 12. 2020 | Autor: Správce Webu

HARMONOGRAM VÝVOZU KOMUNÁLNEHO ODPADU V OBCI NA ROK 2021

HARMONOGRAM VÝVOZU KOMUNÁLNEHO ODPADU V OBCI KRÁĽOVÁ NAD VÁHOM na rok 2021 celý text

ostatné | 18. 12. 2020 | Autor: Správce Webu

ZMENA TERMÍNU VÝVOZU KOMUNÁLNEHO ODPADU

Oznamujeme občanom, že vývoz komunálneho odpadu plánovaný na 01.01.2021 sa bude konať dňa 30.12.2020. celý text

ostatné | 18. 12. 2020 | Autor: Správce Webu

ZMENA ÚRADNÝCH HODÍN OBECNÉHO ÚRADU 21.12.2020

ZMENA ÚRADNÝCH HODÍN

Vážení občania,
od 21.12.2020 bude Obecný úrad Kráľová nad Váhom otvorený pre verejnosť nasledovne:

21.12.2020 pondelok 7.30 - 16.00
22.12.2020 utorok 7.30 - 16.00
23.12.2020 streda zatvorený


28.12.2020 pondelok 7.30 – 16.00
29.12.2020 utorok zatvorený
30.12.2020 streda zatvorený
31.12.2020 štvrtok zatvorený

RNDr. Ferenc Bergendi
Starosta obce
celý text

ostatné | 18. 12. 2020 | Autor: Správce Webu

Návrh na zmeny a doplnky č.3- Územný plán obce Kráľová nad Váhom

Návrh na zmeny a doplnky č.3 platnej územnoplánovacej dokumentácie obce Kráľová nad Váhom k pripomienkovaniu verejnosťou (občanov) na dobu 30 dní od jeho vyvesenia spôsobom v mieste obvyklom.
Pripomienky k tomuto návrhu môžu občania podať písomne na Obecný úrad Kráľová nad Váhom, 925 91 Kráľová nad Váhom.
Dokumentácia návrhu Zmien a doplnkov č.3 je uložená na Obecnom úrade v Kráľovej nad Váhom k nahliadnutiu v stránkové dni, resp. na webovej stránke obce. celý text

ostatné | 30. 11. 2020 | Autor: Správce Webu

Zmeny a doplnky č. 3 Územného plánu obce Kráľová nad Váhom - návrh

si môžete preštudovať na: ... celý text

ostatné | 27. 11. 2020 | Autor: Správce Webu

SOS dotácia - informácia úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o možnosti požiadať o dotáciu

Fyzické osoby, ktoré v čase krízovej situácie prestali vykonávať činnosť , z ktorej im plynul príjem a zároveń nemajú žiaden iný príjem, môžu požiadať na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny o poskytnutie dotácie na podporu humanitárnej pomoci ("SOS dotácia"). SOS dotáciu je možné poskytnúť najskôr od mesiaca, v ktorom žiadateľ predložil úradu žiadosť o poskytnutie SOS dotácie.
Na poskytnutie SOS dotácie žiadateľ nemá právny nárok. celý text

ostatné | 16. 11. 2020 | Autor: Správce Webu

Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 11.11.2020

pozvánka na zasadnutie OZ dňa 11.11.2020 celý text

ostatné | 9. 11. 2020 | Autor: Správce Webu

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre, Dolnočermanska 64, 949 11 Nitra v súlade s § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 2 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov

o d v o l á v a

čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v celom územnom obvode okresu Nitra a okresu Šaľa dňom 28.08.2020 od 12:00 hod.


plk.Ing. Oto Mišún
riaditeľ celý text

ostatné | 31. 8. 2020 | Autor: Správce Webu

Voľné pracovné miesto - vyhlásenie

Voľné pracovné miesto - vyhlásenie
Riaditeľka ZŠ s MŠ Vlčany 1547, 925 84 Vlčany prijme do pracovného pomeru
• učiteľa informatiky a I.stupňa

Pracovné podmienky:
• pracovný pomer na dobu určitú – zastupovanie počas dlhodobej práceneschopnosti zamestnanca, od 07.09.2020, prac. úv. - 23 hod./tt..

Požadovaná kvalifikácia v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z.:
• vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
Ďalšie potrebné požiadavky:
• znalosť práce s PC,a modernou didaktickou technikou,
• samostatnosť a flexibilita,
• sebadisciplína a sebamotivácia.
Forma odmeňovania
V zmysle zákona NR SR č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Požadované doklady:
• prihláška s telefónnym kontaktom a emailovým kontaktom,
• profesijný životopis,
• doklady o vzdelaní, príp. praxi,( vysvedčenie o štátnej záverečnej skúške, vysokoškolský diplom),
• potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti - platí len pre prijatých uchádzačov,
• súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia, do zamestnania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. zo ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Termín podania žiadosti
Žiadosť s potrebnými dokladmi a označením „výberové konanie INF“ posielajte na adresu školy v termíne do 3.9.2020 (termín doručenia) alebo e-mailom na nižšie uvedenú adresu.
Adresa školy
ZŠ s MŠ Vlčany 1547
Vlčany 1547
925 84

Kontakt
Bližšie informácie získate na uvedených kontaktoch:
• tel.: +421 31 7794083, mobil +421 910 794 083
• e-mail: zsvlcany@pobox.sk

celý text

ostatné | 31. 8. 2020 | Autor: Správce Webu

Oznámenie o začatí obstarávania Zmien a doplnkov č.3 UPN obce Kráľová nad Váhom

Obec Kráľová nad Váhom, ako obstarávateľ územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie podľa § 2a ods. 1 , zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a § 17 vyhl. 55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie oznamuje podľa § 31 stavebného zákona, verejnosti, fyzickým a právnickým osobám a orgánom štátnej správy

Začatie obstarávania Zmien a doplnkov č.3 UPN
obce Kráľová nad Váhom.
celý text

ostatné | 28. 8. 2020 | Autor: Správce Webu

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva Kráľová nad Váhom

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva Kráľová nad Váhom celý text

ostatné | 20. 8. 2020 | Autor: Správce Webu

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre v súlade s § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 písm. a) vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky SR č.121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov

V Y H L A S U J E
ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU
pre celé územie okresu Nitra a Šaľa
od 31.07.2020, 09:00 hod. až do odvolania.
celý text

ostatné | 31. 7. 2020 | Autor: Správce Webu

Ponuka na predaj prebytočného hnuteľného majektu obce

Obec Kráľová nad Váhom, so sídlom Kráľová nad Váhom 71, 925 91 Kráľová nad Váhom, IČO: 00306070 v zmysle zákona č.138/1991 Zb. o majetku obce v znení neskorších predpisov a v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Kráľová nad Váhom ponúka na predaj nesledovný prebytočný hnuteľný majetok obce:

VYROZUMIEVACÍ MODUL VM FLORIAN
vrátane stolový mikrofón ECM-200Z, 8-portový gigabitový prepínač Ethernet switch, Ethernet kábel 5m. celý text

ostatné | 21. 7. 2020 | Autor: Správce Webu

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov

sčítanie obyvateľov, domov a bytov v čase od 1.6.2020 do 12.2.2021 celý text

ostatné | 13. 7. 2020 | Autor: Správce Webu

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre, Dolnočermánska 64, 949 11 Nitra v súlade s § 21 písm. o) zákona č.314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 2 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č.121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov
odvoláva
čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v celom územnom obvode okresu Nitra a okresu Šaľa dňom 02.07.2020 od 12:00. celý text

ostatné | 1. 7. 2020 | Autor: Správce Webu

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia zo dňa 2. júna 2020

Opatrenia s účinnosťou od 3. júna 2020. celý text

ostatné | 3. 6. 2020 | Autor: Správce Webu

Ak rodič po otvorení škôl a škôlok pokračuje v OČR

Ak rodič po otvorení škôl a škôlok pokračuje v OČR, nepodáva novú žiadosť, vyplní len upravený formulár Čestného vyhlásenia. celý text

ostatné | 25. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

Oznámenie - OTVORENIE KNIŽNICE

Oznamujeme Vám, že od 15. mája 2020 bude knižnica znovu otvorená. celý text

ostatné | 13. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

Výberové konania na obsadenie miesta riaditeľa(-ky) ZŠ Tešedíkovo a obsadenie miesta riaditeľa(-ky) ZŠ s VJM Tešedíkovo

Obec Tešedíkovo vyhlasuje Výberové konania na obsadenie miesta
1. riaditeľa (-ky) Základnej školy, Tešedíkovo č.974
2. riaditeľa (-ky) Základnej školy s vyučovacím jazykom slovenským - Alapiskola, Tešedíkovo č.974 celý text

ostatné | 6. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

Mimoriadna pomoc pre rodiny s deťmi v Česku a na Slovensku v súvislosti s koronavírusom - ponuka

Nadácia J&T pripravila na Slovensku a v Česku grant pre rodiny s deťmi/osamelých rodičov s deťmi, ktorým v súvislosti s opatreniami vlády v dôsledku hrozby nákazou Covid-19 významnou mierou klesli príjmy a majú kvôli tomu problémy s úhradou nákladov spojených s chodom domácnosti.
Žiadosti o túto mimoriadnu pomoc zasielajte výhradne on-line.
Pri podaní žiadosti - v prípade potreby - Vám pomôžu pracovníčky miestneho Obecného úradu.
celý text

ostatné | 25. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

OKRESNÉ RIADITEĽSTVO HASIČSÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V NITRE

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre v súlade s § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 písm. a) vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov

V Y H L A S U J E

ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU
pre celé územie okresu Nitra a Šaľa
od 10.04.2020, 09.00 hod. až do odvolania.
celý text

ostatné | 14. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

Sociálna poisťovňa upravuje od 1. apríla úradné hodiny

Sociálna poisťovňa od 1. apríla 2020 mení pri stále platnom stave obmedzenia pohybu verejnosti v jej priestoroch rozsah úradných hodín vo všetkých svojich pobočkách nasledovne:
• pondelok 8.00 – 11.00 hod.
• utorok 8.00 – 11.00 hod.
• streda 13.00 – 16.00 hod.
• štvrtok 8.00 – 11.00 hod.
• piatok 8.00 – 11.00 hod.
celý text

ostatné | 31. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

OPATRENIE Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zo dňa 18.03.2020

OPATRENIE
Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
pri ohrození verejného zdravia

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán podľa § 5 ods. 4 písm. h) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon č.355/2007 Z. z.") z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky vládov Slovenskej perubliky uznesením vlády Slovenskej republiky č.111 z 11. 03.2020 a pandémie ochorenia COVID-19 vyhlásenej dňa 11.03.2020 generálnym riaditeľom Svetovej zdravotníckej organizácie, nariaďuje podľa § 12 ods. 2 písm. b) a f) a § 48 ods. 4 písm. l) zákona č.355/2007 Z.z. tieto
opatrenia:
1. Všetkým osobám s prechodným a trvalým pobytom v Slovenskej republike, žijúcim na území Slovenskej republiky nad 90 dní alebo zamestnaným na území Slovenskej republiky , ktoré sa v období od 13.03.2020 od 7.00 vrátili zo zahraničia, vrátene osôb, ktoré s touto osobou žijú v spoločnej domácnosti sa podľa § 12 ods. 2 písm. f) zákona č.355/2007 Z. z. nariaďuje izoláciu v domácom prostredí na dobu 14 dní. celý text

ostatné | 19. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

OZNAM PRE OBČANOV

OZNAMUJEME občanom, že z dôvodu preventívneho opatrenia v súvislosti so šírením respiračného ochorenia COVID-19 sú obecné zariadenia:
- kultúrny dom
- kľub dôchodcov
- obecná knižnica
- detské ihriská
- multifunkčné ihrisko
- futbalové ihrisko
pre verejnosť ZATVORENÉ.

Obmedzenia žiadame rešpektovať!!


celý text

ostatné | 17. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

OPATRENIE
Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
pri ohrození verejného zdravia

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva podľa § 5 ods. 4 písm. h) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon č. 355/2007 Z. z.") z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky vládou Slovenskej republiky uznesením vlády Slovenskej republiky č. 111 z 11.03.2020 a pandémie ochorenia COVID-19 vyhlásenej dňa 11.03.2020 generálnym riaditeľom Svetovej zdravotníckej organizácie neriadil v súlade s uznesením vlády Slovenskej republiky č. 113 z 15. marca 2020 podľa § 12 ods. 2 písm. f) a § 48 ods. 4 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. opatrenie č. OLP/2595/2020 zo dňa 15.03.2020, ktoré na základe záverov z rokovania Ústredného krízového štábu zo dňa 16.03.2020

1. Dopĺňa opatrenie v bode A) o tieto výnimky, na ktoré sa zákaz činnosti nevzťahuje: celý text

ostatné | 17. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

SOCIÁLNA POISŤOVŇA - informácia

Vážení klienti
na www.socpoist.sk v časti KORONAVÍRUS
Nájdete všetky potrebné informácie s možnosťou elektronickej
komunikácie celý text

ostatné | 16. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

SOCIÁLNA POISŤOVŇA UZNÁ 14-DŇOVÉ OŠETROVNÉ

Pri uzavretí školských/predškolských zariadení z rozhodnutia zriaďovateľa zákon č. 461/2003 Zb. o sociálnom poistení pripúšťa vyplácanie dávky ošetrovné maximálne v dľžke 10 dní. Vzhľadom na mimoriadnu situáciu v súvislosti s nákazou koronavírusu však Sociálnna poisťovňa oznamuje, že po vyhlásení mimoriadnych opatrení ústredným krízovým štábom a v súlade s rozhodnutím príslušných orgánov o zatvorení škôl, prizná ošetrovné (OČR) pri osobnej a celodennej starostlivosti o dieťa do dovŕšenia 11. roku jeho veku (10+364 dní) počas celého 14-dňového obdobia, počas ktorého budú školy a predškolské zariadenia uzavreté. Pred uplynutím tejto lehoty bude Sociálna poisťovňa na základe ďalšieho aktuálneho vývoja informovať, akjo majú rodičia ďalej postupovať, ak zostanú školy/predškolské zariadenia aj naďalej uzavreté. celý text

ostatné | 16. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Opatrenie
Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
pri ohrození verejného zdravia

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva podľa § 5 ods. 4 písm. h) zákona č.355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďelej len "zákon č. 355/2007 Z. z.") z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky vládou Slovenskej republiky uznesením vlády Slovenskej republiky č. 111 z 11.03.2020 a pandémie ochorenia COVID-19 vyhlásenej dňa 11.03.2020 generálnym riaditeľom Svetovej zdravotníckej organizácie nariaďuje v súlade s uznesením vlády Slovenskej republiky č. 113 z 15.03.2020 podľa § 12 ods. 2 písm. f) a § 48 ods. 4 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. tieto

opatrenia:

A) s účinnosťou od 16. marca 2020 od 6:00 hod. sa na obdobie 14 dní uzatvárajú všetky maloobchodné prevádzky a všetky prevádzky poskytujúce služby okrem: celý text

ostatné | 16. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
prvá prechádzajúci
z 4
posledná