Navigácia

Obsah

O Z N A M

V zmysle opatrení zamedzenia šíreniu ochorenia COVID-19, ktoré sú platné na celom území Slovenskej republiky, žiadame obyvateľov Obce Kráľová nad Váhom, aby dôkladne zvážili osobnú návštevu obecného úradu, a na komunikáciu/vybavovanie úradných záležitostí využívali e-mail, alebo telefonický kontakt. Taktiež Vás žiadame, aby ste Obecný úrad v Kráľovej nad Váhom navštívili len v nevyhnutných prípadoch. Obec Kráľová nad Váhom prijala tieto opatrenia, aby zamedzila šíreniu ochorenia COVID-19 v období od 16.3.2020 do odvolania.

O ďalších opatreniach, ktoré bude potrebné zaviesť, Vás budeme vždy včas informovať. Všetky informácie, rozhodnutia nájdete na webstránke obce a na úradnej tabuli obce.

Občania môžu so stavebným úradom komunikovať na:

t. č. 0907 247 987 alebo e-mail: maria.gasparikova@sgnet.sk

Správy

prvá
z 4
posledná

Pozvánka na zasadnutie OZ - 28.11.2019

Pozvánka na zasadnutie OZ - 28.11.2019 celý text

ostatné | 25. 11. 2019 | Autor: Správce Webu

Zmena odpočtového a fakturačného cyklu

Zmena odpočtového a fakturačného cyklu celý text

ostatné | 18. 11. 2019 | Autor: Správce Webu

Centrum cirkulárnej ekonomiky (CCE) Šaľa - informácia pre verejnosť

Obec Kráľová nad Váhom v zmysle § 23 ods. 3 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) informuje verejnosť, že dňa 14.10.2019 obdŕžala z Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, odboru posudzovania vplyvov na životné prostredie, Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava, zámer navrhovanej činnosti „Centrum cirkulárnej ekonomiky (CCE) Šaľa“, navrhovateľa ewia a.s., so sídlom Tomášikova 64, 831 04 Bratislava, IČO 52 071 359. celý text

ostatné, Informácie obecného úradu | 15. 10. 2019 | Autor: Správce Webu

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záhranného zboru v Nitre, Dolnočepenské 64, 949 11 Nitrav súlade s § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrana pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 2 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov
odvoláva
čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v celom územnom obvode okresu Nitra a okresu Šaľa dňom 14.08.2019 od 12:00. celý text

ostatné | 19. 8. 2019 | Autor: Správce Webu

Plán kontrolnej činnosti - II. polrok 2019

plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce - II. polrok 2019 celý text

ostatné | 31. 7. 2019 | Autor: Správce Webu

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre v súlade s § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 písm. a) vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov

V Y H L A S U J E

ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU
pre celé územie okresu Nitra a Šaľa
od 26.07.2019, 09.00 hod. až do odvolania. celý text

ostatné | 26. 7. 2019 | Autor: Správce Webu

Zmeny a doplnky č.3 Územného plánu obce

O z n á m e n i e

Oznamujeme občanom a širokej verejnosti, že obec pripravuje Zmeny a doplnky č.3 Územného plánu obce. Svoje návrhy a pripomienky môžu občania predložiť písomne najneskoršie do 09.08.2019 na obecný úrad .

V Kráľovej nad Váhom, dňa 24.07.2019

celý text

ostatné | 24. 7. 2019 | Autor: Správce Webu

Výzva Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Nitre

Vážení spoluobčania!

Po zime sa na Slovensku začína ozývať naplno jar – zobudením prírody, pohybom živočíchov, ale aj činnosťou človeka. Zvýšené riziko prinášajú typicky jarné požiare, spôsobené neopatrnosťou pri spaľovaní odpadov v záhradách alebo v lesoch. Hasiči varujú najmä pred tradičným nešvárom – vypaľovaním suchej trávy, čo je činnosť veľmi nebezpečná a zo zákona zakázaná. Bohužiaľ, ani jeden rok nie je výnimkou.

celý text

ostatné | 7. 3. 2019 | Autor: Správce Webu

Pozvánka na zasadnutie OZ - 13.3.2019

pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva Kráľová nad Váhom konaného dňa 13.3.2019 celý text

ostatné | 7. 3. 2019 | Autor: Správce Webu

Informácia o projekte

Podpora opatrovateľskej služby v Obci Kráľová nad Váhom celý text

ostatné | 1. 2. 2019 | Autor: Správce Webu

Výzva - ZD a. s.


ostatné | 22. 1. 2019 | Autor: Správce Webu

Pozvánka na zsadnutie OZ dňa 23.1.2019

pozvánka na zasadnutie OZ dňa 23.1.2019 celý text

ostatné | 21. 1. 2019 | Autor: Správce Webu

Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 12.12.2018

Pozvánka celý text

ostatné | 7. 12. 2018 | Autor: Správce Webu

Oznámenie RVaPS Šaľa

Povinnosť registrácie všetkých chovov ošípaných celý text

ostatné | 28. 11. 2018 | Autor: Správce Webu
Poďakovanie starostu obce 1

Poďakovanie starostu obce

Vážení voliči!
Vážení obyvatelia Obce Kráľová nad Váhom!


Ďakujem Vám, že ste tak veľkom počte využili svoje volebné právo.  Aj toto svedčí o tom, že budúcnosť našej obce Vám nie je ľahostajná. S Vašim hlasom ste dali zelenú „skúsenostiam – rozvoju - a kontinuite“ , tým ste ma podporili, prejavili ste mi dôveru. celý text

ostatné | 12. 11. 2018 | Autor: Správce Webu

Zverejnenie Návrhu rozpočtu obce 2019-2021

V sekcii Úradná tabula bol dňa 16.10.2018 zverejnený Návrh rozpočtu obce na roky 2019 - 2021. Dňom zverejnenia bolo zahájené pripomienkové konanie k návrhu rozpočtu obce. Pripomienky je možné podať do 25.10.2018 písomne na obecnom úrade v Kráľovej nad Váhom, alebo na e-mailovú adresu: obeckralovanv@stonline.sk      celý text

ostatné | 16. 10. 2018 | Autor: Správce Webu

Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 3.10.2018

Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 3.10.2018 celý text

ostatné | 26. 9. 2018 | Autor: Správce Webu

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce a do obecného zastupiteľstva

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce a do obecného zastupiteľstva celý text

ostatné | 25. 9. 2018 | Autor: Správce Webu

Informácia o projekte

Predmetom projektu je obstaranie záhradných kompostérov vrátane návodu na jeho použitie pre potreby obyvateľov za účelom zhodnocovania biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu (zelený odpad zo záhrad). celý text

ostatné, Informácie obecného úradu | 14. 7. 2018 | Autor: Správce Webu

Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 20.06.2018

pozvánka celý text

ostatné | 12. 6. 2018 | Autor: Správce Webu

Rozhodnutie Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Nitre

Vzhľadom na skutočnosť, že zanikli zákonné podmienky podľa § 2 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č.121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov, Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre rozhodlo dňom 08.06.2018 od 15:00 odvolať čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru pre celé územie okresu Nitra a okresu Šaľa. celý text

ostatné | 11. 6. 2018 | Autor: Správce Webu

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Vzhľadom na poveternostné podmienky Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru Šaľa vyhlásuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v okrese Šaľa od 9:00 hod dňa 10.5.2018 až do odvolania. celý text

ostatné | 11. 5. 2018 | Autor: Správce Webu

Výzva na zamedzenie požiarov

Nakoľko je jarné obdobie, v ktorom býva častou činnosťou občanov vypaľovanie a spaľovanie suchých porastov je zvýšené nebezpečenstvo požiarov.

celý text

ostatné | 4. 4. 2018 | Autor: Správce Webu

Dobrovoľná vojenská príprava

11 týždňový vojenský výcvik celý text

ostatné | 28. 3. 2018 | Autor: Správce Webu

Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 28. marca 2018

Pozvánka na zasadnutie OZ celý text

ostatné | 23. 3. 2018 | Autor: Správce Webu

Generálny pardon

ZsVS a. s. - generálny pardon celý text

ostatné | 20. 3. 2018 | Autor: Správce Webu

Systém nakladania s odpadom

Systém nakladania s odpadom oddelene vyzbieraným z komunálnych odpadov v obce celý text

ostatné | 15. 3. 2018 | Autor: Správce Webu

Prerušenie distribúcie elektriny

Oboznámenie verejnosti - prerušenie distribúcie elektriny celý text

ostatné | 5. 3. 2018 | Autor: Správce Webu

Harmonogram vývozu separovaného odpadu - plasty

Harmonogram vývozu separovaného odpadu - plasty celý text

ostatné | 8. 2. 2018 | Autor: Správce Webu

Pozvánka

Pozvánka na pracovné stretnutie celý text

ostatné | 29. 1. 2018 | Autor: Správce Webu
prvá
z 4
posledná