Navigácia

Obsah

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Typ: ostatné
Starosta Obce Kráľová nad Váhom zvolá zasadnutie Obecného zastupiteľstva Kráľová nad Váhom, ktoré sa bude konať dňa 22. marca 2017 v stredu so začiatkom o 16.00 hodine v kancelárii starostu obce na Obecnom úrade v Kráľovej nad Váhom.
Starosta obce
Kráľová nad Váhom

 V Kráľovej nad Váhom, 09. marca 2017

 

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva


Starosta Obce  Kráľová nad Váhom zvolám zasadnutie Obecného zastupiteľstva Kráľová nad Váhom,
ktoré sa bude konať
dňa 22. marca 2017 v stredu so začiatkom o 16.00 hodine
v kancelárii starostu obce na Obecnom úrade v Kráľovej nad Váhom.

Program :

 1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
 2. Návrh na schválenie programu schôdze obecného zastupiteľstva
 3. Informácia o plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ
 4. Správa audítora – hospodársky rok 2014
 5. Správa nezávislého audítora – audit finančných výkazov účtovnej uzávierky za hospodársky rok 2015
 6. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu Obce Kráľová nad Váhom na roky 2017 – 2019
 7. Návrh rozpočtu obce na roky 2017 – 2019
 8. Správa hlavného kontrolóra o výsledku finančnej kontroly č. 2/2017
 9. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2016
 10. Schválenie zámeny a predaja majetku obce 
 11. Žiadosť o odkúpenie pozemku – Lukáš Petro, Kráľová nad Váhom 311
 12. Žiadosť o prenájom pozemku – Denisa Kovárová, Kráľová nad Váhom č. 125
 13. Žiadosť o navrhnutie prísediacich – Okresný súd Galanta
 14. Schválenie zadania Zmeny a doplnky č. 2 ÚPN Obce Kráľová nad Váhom               
 15. Záver

Žiadam všetkých pozvaných o dochvíľnu účasť.

RNDr. Ferenc Bergendi

starosta obce


Vytvorené: 13. 3. 2017
Posledná aktualizácia: 13. 3. 2017 21:34
Autor: Správce Webu