Navigácia

Obsah

Vážení občania,

Obec Kráľová nad Váhom vypracovala pracovný návrh Programu hospodárskeho rozvoja  a sociálneho rozvoja (PHRSR ) obce Kráľová nad Váhom na roky 2021 – 2027.

Dokument je otvoreným pracovným materiálom.  Jeho obsahom je analytická časť, návrh vízie, prioritných oblastí, globálnych a špecifických cieľov, tematických cieľov (opatrení), ktorými sa bude obec riadiť vo svojom rozvoji,  aktivitách a investičných zámeroch v nasledujúcich 7 rokoch.

Vízia bola spracovaná  na základe podkladov zástupcov pracovných skupín a samosprávy. Popisuje ideálny stav,  ktorý chceme dosiahnuť. Na jej základe a výsledkov SWOT analýzy boli pracovným tímom PHRSR  odvodené prioritné oblasti obce a jej ciele.

Jedným z dôležitých procesov v príprave dokumentu je verejné prerokovanie strategickej časti PHRSR a zapracovanie pripomienok občanov do dokumentu. Pracovná verzia PHRSR je uverejnená pod článkom spolu s formulárom na pripomienkovanie.

 

Vaše pripomienky nám môžete zasielať elektronicky na dole uvedenom formulári na adresu phsr@geminigroup.sk do 13.12.2021

 

Prosíme vás o spoluprácu a vyjadrenie vašich postojov. Váš názor je dôležitý!


Formulár na pripomienkovanie 

Návrh Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Kráľová nad Váhom na roky 2021 - 2027

Správy