Navigácia

Obsah

Zámer spracovania PHRSR obce Kráľová nad Váhom na roky 2021 - 2027

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja ( ďalej len PHRSR), spolu s územným plánom, je základným dokumentom riadenia samosprávy, ktorý vychádza z poznania situácie a konkrétnych potrieb obyvateľov, záujmových skupín a ďalších subjektov v území, formuluje svoju predstavu o budúcnosti spolu s činnosťami a projektmi na jej zabezpečenie.

PHRSR má charakter strategického strednodobého rozvojového dokumentu, ktorý koncepčne, systémovo analyzuje a určuje budúcnosť rozvoja  spolu s činnosťami, investičnými projektmi so zdrojovým krytím na ich zabezpečenie.

Obec Kráľová nad Váhom v zmysle zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov, zabezpečí spracovanie PHRSR obce Kráľová nad Váhom na roky 2021 – 2027.  PHRSR obce Kráľová nad Váhom bude spracované v súlade s Metodikou tvorby a implementácie programov hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja regiónov, programov rozvoja obcí a skupín obcí s uplatnením princípov udržateľného smart (inteligentného, rozumného) rozvoja, verzia 1.0.3 Január 2020, publikované Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.

 

Spracovanie dokumentu

Spracovanie dokumentu bude rešpektovať princíp partnerstva a bude vykonané participatívnym spôsobom so zapojením zamestnancov obecného úradu, poslancov obecného zastupiteľstva, bude rešpektovať a využívať výstupy pracovných skupín zriadených obcou, externých odborníkov a širokej verejnosti.

Zapojenie verejnosti a komunikácia s verejnosťou

Podrobné informácie o procese prípravy, tvorby a schvaľovania dokumentu budú priebežne zverejňované na tejto web stránke. Zverejňované dokumenty bude možné pripomienkovať, pritom o forme a čase zasielania pripomienok budú občania včas informovaní.

Vaše námety

- dotazníkový prieskum pre občanov

- dotazníkový prieskum pre organizácie, podnikateľov

Vaše nápady, návrhy, pripomienky môžete poslať aj na adresu: vadkertiova@kralovanadvahom.sk

 

Súbory na stiahnutie

Zámer spracovania PHRSR obce Kráľová nad Váhom na roky 2021 - 2027 (20.76 kB)

Dotazník - obyvatelia 

Dotazník - organizácie, podnikatelia 

 

Správy