Navigácia

Obsah

2018

Príloha k VZN č.1/2018 - Záväzná časť Zmien a doplnkov č.2 Územného plánu obce textová čas Stiahnuté: 69x | 04.04.2018

VZN obce Kráľová nad Váhom č.1/2018, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ZaD č.2 ÚPN obce Kráľová nad Váhom Stiahnuté: 57x | 04.04.2018

VZN Obce Kráľová nad Váhom č. 2/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Stiahnuté: 68x | 23.02.2018

2016

VZN o poskytovaní opatrovateľskej služby o spôsobe a výške úhrad za sociálnu službu Stiahnuté: 136x | 20.12.2016

VZN o nakladaní KO a DSO Stiahnuté: 186x | 30.06.2016

VZN o poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 308x | 29.01.2016

VZN - umiestňovanie volebných plagátov Stiahnuté: 155x | 28.01.2016

2015

VZN o dani z nehnuteľností Stiahnuté: 279x | 22.12.2015

2014

VZN o dani z nehnuteľností na kalendárny rok 2014 Stiahnuté: 225x | 07.06.2015

VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - 2014 Stiahnuté: 279x | 07.06.2015

VZN č.1/2014 ktorým sa zrušuje VZN č.3/2012 Stiahnuté: 178x | 07.06.2015

Návrh VZN obce o dani z nehnuteľnosti na rok 2015 Stiahnuté: 217x | 07.06.2015

VZN o podmienkach nájmu bytov postavených podporou štátu Stiahnuté: 394x | 07.06.2015

Príloha k VZN o podmienkach nájmu bytov postavených podporou štátu a dodatky č.2 a č.3 Stiahnuté: 218x | 07.06.2015

2013

VZN o miestnej dani za nevýherné hracie prístroje Stiahnuté: 184x | 07.06.2015

VZN o miestnej dani za predajné automaty Stiahnuté: 176x | 07.06.2015

VZN o dočasnom obmedzení alebo zákaze užívania pitnej vody Stiahnuté: 214x | 07.06.2015

VZN o povinnosti vypracovať povodňový plán záchranných prác Stiahnuté: 174x | 07.06.2015

VZN o miestnej dani za psa Stiahnuté: 209x | 07.06.2015

VZN o dani z nehnuteľností na kalendárny rok 2013 Stiahnuté: 175x | 07.06.2015

Stránka