Menu
Obec Kráľová nad Váhom
ObecKráľová nad Váhom

Aktuality

Zobrazené 91-120 z 137

ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Dátum: 13. 3. 2020

ROZHODNUTIE
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán podľa § 5 ods. 4 písm. h) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon č.355/2007 Z.z.") vo veci nariadenia opatren ia na predc hádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia COVID-19 podľa § 12 ods. 2 písm. b) a f) a § 48 ods. 4 písm. l) zákona č. 355/2007 Z. z. a podľa § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 71/1967 Zb.") nariaďuje nasledovné opatrenia:

SOCIÁLNA POISŤOVŇA VYZÝVA : O ošetrovné žiadajte mailom a poštou !

Dátum: 13. 3. 2020

Sociálna poisťovňa vavýva poistencov, ktorí žiadajú o dávku ošetrovné, aby prednostne využívali elektronický spôsob podávania žiadostí o túto dávku (mailom). Existuje možnosť využiť aj telefonické kontakty jednotlivých pobočiek, tie sú však vzhľadom na situáciu preťažené a je reálna hrozba toho, že záujemca o dávku sa nedovolá.

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

Dátum: 12. 3. 2020

Informácia k zákazu organizovať a usporadúvať hromadné podujatia, športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy.

Z dôvodu poznatkov biných krajín a vývoja epidémie v rôznych regiónoch sveta pri vysokej pravdepodobnosti ohrozenia a možného zasiahnutia ochorením COVID-19 u veľkého počtu obyvateľov, najmä skupín, u ktorých sa najviac pozoroval ťažký priebeh a úmrtnosť, je nevyhnutné pristúpiť na začiatku výskytu tohto ochorenia na území Slovenskej republiky ku takým opatreniam, aby sa mohlo, čo najviac ľudí vyhnúť styku s chorými ľuďmi

Opatrenia Sociálnej poisťovne v súvislosti s novým koronavírusom

Dátum: 11. 3. 2020

V súvislosti s aktuálnym rizikom šírenia nového koronavírusu (ďalej len "koronavírus") informujeme poistencov, že ak
- dôjde k uzatvoreniu predškolského zariadenia alebo
zariadenia sociálnych služieb, v ktorých sa poskytuje
dieťaťu starostlivosť, alebo škola (ďalej len
"zadiadenie") v súvislosti s koronavírusom, majú možnosť
uplatniť si nárok na ošetrovné, a to bez ohľadu na
skutočnosť, či ide o štátne alebo neštátne zariadenie,

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky pre verejnosť o karanténe

Dátum: 11. 3. 2020

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky
pre verejnosť o karanténe

Osoba, ktorej bola nariadená domáca izolácia, alebo izolácia v zdravotníckom zariadení je povinná počas celej doby karantény (14 dní):
a) sledovať svoj zdravotný stav (náhly nástup aspoň jedného
z týchto príznakov: horúčka, kašeľ, dýchavičnosť) a v
prípade objavenia sa príznakov bez meškania

Verejná vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

Dátum: 10. 3. 2020

ROZHODNUTIE

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán podľa § 5 ods.4 písm. h) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon č. 355/2007 Z. z.") vo veci nariadenia opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia COVID-19 podľa § 12 ods. 2 písm. b) a f) a § 48 ods. 4 písm. l) zákona č. 355/2007 Z.z. a podľa § 46 a § 47zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 71/1967 Zb.) nariaďuje nasledovné
opatrenia:
1. Všetkým osobám s prechodným a trvalým pobytom v Slovenskej republik, žijúcim na území Slovenskej republiky nad 90 dní alebo zamestnaným na území Slovenskej republiky, ktoré sa v období od 10.03.2020 vrátili z pobytu na území Čínskej ľudovej republiky, Kórejskej republiky, Iránskej islámskej republiky a Talianskej republiky, do Slovenskej republiky a osobám, sa nariaďuje,

Verejná vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

Dátum: 10. 3. 2020

ROZHODNUTIE

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán podľa § 5 ods. 4 písm. h) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon č. 355/2007 Z. z. ") vo veci nariadenia opatrenia pri ohrození verejného zdravia z dôvodu šírenia prenosného ochorenia COVID-19 podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona č. 355/2007 Z.z. a podľa § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č.71/1967 Zb.") nariaďuje nasledovné
opatrenie:
Podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona č.355/2007 Z. z. sa všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám zakazuje organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy.
Termín: od 10.03.2020 do 23.03.2020

Sociálna poisťovňa Galanta - Informácia

Dátum: 10. 3. 2020

Sociálna poisťovňa prijalav preventívne opatrenia proti šíreniu koronavírusu

V súvislosti s aktuálnym rizikom šírenia nákazy nového koronavírusu prijala Sociálna poisťovňa preventívne opatrenia vo svojich pobočkách a na vysunutých pracoviskách. V každej pobočke pri vstupe do budovy boli umiestnené viditeľne označené schránky na odovzdávanie dokladov, aby sa obmedzil pohyb návštev na týchto pracoviskách.
Žiadame poistencov, ktorí navštevujú pobočky, aby všetky doklady, ako napríklad žiadosti o nemocenské dávky, úrazové dávky, dávku v nezamestnanosti a dávku garančného poistenia, preukazy o trvaní dočasnej pracovnej neschopnosti, doklady o ukončení dočasnej pracovnej neschopnosti, prípadne o ukončení potreby ošetrovania a iné doklady potrebné k posúdeniu nároku na niektorú z uvedených dávok, vhadzovali do týchto schránok bez ďalšej návštevy pobočky. Týka sa to aj žiadostí o vystavenie PD A1 z dôvodu vyslania zamestnancov a SZČO a žiadostí o určenie uplatniteľnej legislatívy osôb vykonávajúcich činnosť zamestnanca a/alebo SZČO na území viacerých členských štátov EÚ. Všetky takto odovzdané doklady budú riadne spracované bez toho, aby to malo vplyv na dĺžku vybavovania dávky alebo inej záležitosti.
Ak poistenci potrebujú ďalšie informácie k jednotlivým dávkam alebo k riešeniu svojho problému, odporúčame telefonický kontakt. Telefonovať môžu buď do konkrétnej pobočky alebo do Informačno-poradenského centra Sociálnej poisťovne, kde dostanú všetky potrebné informácie.
Tieto opatrenia budú platiť až do odvolania.

OZNAM ÚRADU PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ a RODINY NOVÉ ZÁMKY

Dátum: 10. 3. 2020

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky oznamuje všetkým občanom, že odo dňa 10.03.2020 až do odvolania bude vybavovať stránky v tzv. krízovom režime. Z dôvodu predchádzania šírenia koronavírusu, resp. spomalenia jeho postupu v čo najväčšej miere, žiadame občanov, aby dôkladne zvážili osobnú návštevu úradu a na komunikáciu využívali e-mailové a telefonické kontakty zverejnené na stránke www.upsvr.sk/nz.

Ďakujeme za pochopenie!

Zápisnica OkVK - Voľby do NR SR

Dátum: 2. 3. 2020

Zápisnica OkVK - Voľby do NR SR

Ochrana chovov pred zavlečením vtáčej chrípky - Regionálna veterinárna a potravinová správa Šaľa

Dátum: 22. 1. 2020

informovanie verejnosti

Preventívno-metodický materiál Prezídia Hasičského a záhranného zboru

Dátum: 21. 1. 2020

Všeobecné zásady protipožiarnej bezpečnosti pri podujatiach, na ktorých sa zúčastňuje väčší počet osôb a spôsob ich zabezpečenia

Pozvánka na zasadnutie OZ - 28.11.2019

Dátum: 25. 11. 2019

Pozvánka na zasadnutie OZ - 28.11.2019

Centrum cirkulárnej ekonomiky (CCE) Šaľa - informácia pre verejnosť

Dátum: 15. 10. 2019

Obec Kráľová nad Váhom v zmysle § 23 ods. 3 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) informuje verejnosť, že dňa 14.10.2019 obdŕžala z Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, odboru posudzovania vplyvov na životné prostredie, Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava, zámer navrhovanej činnosti „Centrum cirkulárnej ekonomiky (CCE) Šaľa“, navrhovateľa ewia a.s., so sídlom Tomášikova 64, 831 04 Bratislava, IČO 52 071 359.

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Dátum: 19. 8. 2019

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záhranného zboru v Nitre, Dolnočepenské 64, 949 11 Nitrav súlade s § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrana pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 2 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov
odvoláva
čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v celom územnom obvode okresu Nitra a okresu Šaľa dňom 14.08.2019 od 12:00.

Plán kontrolnej činnosti - II. polrok 2019

Dátum: 31. 7. 2019

plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce - II. polrok 2019

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Dátum: 26. 7. 2019

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre v súlade s § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 písm. a) vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov

V Y H L A S U J E

ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU
pre celé územie okresu Nitra a Šaľa
od 26.07.2019, 09.00 hod. až do odvolania.

Zmeny a doplnky č.3 Územného plánu obce

Dátum: 24. 7. 2019

O z n á m e n i e

Oznamujeme občanom a širokej verejnosti, že obec pripravuje Zmeny a doplnky č.3 Územného plánu obce. Svoje návrhy a pripomienky môžu občania predložiť písomne najneskoršie do 09.08.2019 na obecný úrad .

V Kráľovej nad Váhom, dňa 24.07.2019

Výzva Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Nitre

Dátum: 7. 3. 2019

Vážení spoluobčania!

Po zime sa na Slovensku začína ozývať naplno jar – zobudením prírody, pohybom živočíchov, ale aj činnosťou človeka. Zvýšené riziko prinášajú typicky jarné požiare, spôsobené neopatrnosťou pri spaľovaní odpadov v záhradách alebo v lesoch. Hasiči varujú najmä pred tradičným nešvárom – vypaľovaním suchej trávy, čo je činnosť veľmi nebezpečná a zo zákona zakázaná. Bohužiaľ, ani jeden rok nie je výnimkou.

Pozvánka na zasadnutie OZ - 13.3.2019

Dátum: 7. 3. 2019

pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva Kráľová nad Váhom konaného dňa 13.3.2019

Pozvánka na zsadnutie OZ dňa 23.1.2019

Dátum: 21. 1. 2019

pozvánka na zasadnutie OZ dňa 23.1.2019

Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 12.12.2018

Dátum: 7. 12. 2018

Pozvánka

Oznámenie RVaPS Šaľa

Dátum: 28. 11. 2018

Povinnosť registrácie všetkých chovov ošípaných

Poďakovanie starostu obce 1

Poďakovanie starostu obce

Dátum: 12. 11. 2018

Vážení voliči!
Vážení obyvatelia Obce Kráľová nad Váhom!


Ďakujem Vám, že ste tak veľkom počte využili svoje volebné právo.  Aj toto svedčí o tom, že budúcnosť našej obce Vám nie je ľahostajná. S Vašim hlasom ste dali zelenú „skúsenostiam – rozvoju - a kontinuite“ , tým ste ma podporili, prejavili ste mi dôveru.

Zverejnenie Návrhu rozpočtu obce 2019-2021

Dátum: 16. 10. 2018

V sekcii Úradná tabula bol dňa 16.10.2018 zverejnený Návrh rozpočtu obce na roky 2019 - 2021. Dňom zverejnenia bolo zahájené pripomienkové konanie k návrhu rozpočtu obce. Pripomienky je možné podať do 25.10.2018 písomne na obecnom úrade v Kráľovej nad Váhom, alebo na e-mailovú adresu: obeckralovanv@stonline.sk     

Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 3.10.2018

Dátum: 26. 9. 2018

Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 3.10.2018

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce a do obecného zastupiteľstva

Dátum: 25. 9. 2018

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce a do obecného zastupiteľstva

Tancujme spolu

Dátum: 11. 9. 2018

Pozvánka na folklórne popoludnie - 22. 09. 2018

Dobrovoľná vojenská príprava

Dátum: 28. 3. 2018

11 týždňový vojenský výcvik

Generálny pardon

Dátum: 20. 3. 2018

ZsVS a. s. - generálny pardon

Zobrazené 91-120 z 137

Prihlásenie k odberu správ

Dostávajte informácie z nášho webu prostredníctvom SMS a e-mailov

Telekom

telekom

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 1 2 3

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Aktuálne počasie

<<
>>
dnes, streda 28. 2. 2024
zamračené 17 °C 9 °C
zamračené, slabý východný vietor
vietorV, 3.15m/s
tlak1018hPa
vlhkosť58%